Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. Przegląd Wojsk Lotniczych i WOPK nr 06/1987
Taktyka
Mjr mgr inż. ZBIGNIEW PRZĘZAK
 
 

Możliwości przykrycia bronionego obiektu
strefą ognia przeciwlotniczego zestawu rakietowego

 

Obrona obiektów przed uderzeniami przeciwnika powietrznego polega na zniszczeniu go na podejściach do obiektu, przed rubieżą wykonywania zadania (RWZ).

Pod pojęciem RWZ przeciwnika powietrznego (rys. 1) rozumiemy rubież, po osiągnięciu której przeciwnik powietrzny może wykonać uderzenie na obiekt środkami nie niszczonymi przez przeciwlotnicze zestawy rakietowe (PZR).


Rys.1. Ilustracja rubieży wykonania zadania.
Rys.1. Ilustracja rubieży wykonania zadania podczas: bombardowania (Rrwz) i rażenia obiektu rakietami kierowanymi (Lstar.).

Odległość RWZ od obiektu określamy wzorem:

Rrwz= Rob. + Rpor. + A

gdzie:

Rob..— promień bronionego obiektu,

Rpor.— promień efektywnego działania na obiekt środków rażenia przeciwnika,

A — donośność bomby.

Donośność A bomby zależy od wysokości i prędkości lotu samolotu oraz charakterystyk balistycznych samej bomby.

Jeżeli przeciwnik powietrzny użyje kierowanych środków rakietowych nie zwalczanych przez PZR, RWZ określa się odległością ich startu Lstar. Rakiety skrzydlate należy niszczyć w bezpiecznej odległości od obiektu.

Przestrzenne możliwości niszczenia celów powietrznych z zadanym prawdopodobieństwem określa strefa ognia PZR. Charakteryzuje ona możliwości PZR w odległości i wysokości strzelania. Wielkość strefy ognia w płaszczyźnie poziomej charakteryzują parametry: odległość do dalszej granicy strefy ognia dd, odległość do bliższej granicy strefy ognia db i maksymalny kąt kursowy strefy ognia qmaks.

Rozpatrzmy następujące zadanie: Pododdział uzbrojony w PZR miał nie dopuścić do uderzenia przeciwnika powietrznego na broniony obiekt. Promień rubieży wykonania zadania Rrwz i parametry strefy ognia dd, db i qmaks. były znane. Należało określić kąt 2 φmaks. — największą wielkość sektora przykrycia obiektu jednym PZR.

Wartość kąta 2 fimaks. jest także funkcją odległości Rso stanowiska ogniowego pododdziału od bronionego obiektu. Kąt 2 φmaks. określimy dla 3 przypadków. 

Przypadek pierwszy — odległość dd w płaszczyźnie poziomej jest większa od promienia Rrwz:


Rys. 2. Sektor przykrycia obiektu jednym PZR - wariant I.
Rys. 2. Określenie 2 φmaks. przy dd >=Rrwz + Rob.

dd >= Rrwz + Rob

W tym przypadku PZR, rozwinięty przy granicy obiektu, ma możliwość przykrycia ze wszystkich kierunków, a więc 2 φmaks. = 360° (rys. 2). 

Przypadek drugi — odległość dd w płaszczyźnie poziomej (rys. 3) jest mniejsza od Rrwz, lecz większa od niektórych wartości równych Rrwz COS qmaks.:

Rrwz cos qmaks.=< dd < Rrwz


Rys. 3. Sektor przykrycia obiektu jednym PZR - wariant II.
Rys. 3. Określenie 2 φmaks.  przy Rrwz cos qmaks. = < dd < Rrwz

Otrzymamy maksymalną wielkość sektora przykrycia, gdy PZR będzie rozwinięty na połowie cięciwy o długości 2 dd, okręgu o promieniu Rrwz:

2 φmaks.  = arc sin dd / Rrwz

Jednocześnie:


Wzór na Rso

Przypadek trzeci — odległość dd w płaszczyźnie poziomej (rys. 4) wynosi:

 


Rys. 4. Sektor przykrycia obiektu jednym PZR - wariant III.

Rys. 4. Określenie  2 φmaks. przy dd =< Rrwz cos qmaks.

dd=< Rrwz • cos qmaks.

Dla kierunku nalotu 1, odłóżmy w punkcie A kąt qmaks. i na tej prostej odcinek AO o długości dd. Punkt O określa położenie PZR w stosunku do obiektu, a odcinek OB — parametr lotu celu. Z analizy geometrycznej otrzymamy:

2 φ maks. = arc ctg{(Rrwz / dd sin qmaks. )- ctg qmaks.}

jednocześnie:
 

Rso = dd sin qmaks. / sin 2 φmaks

Nietrudno pokazać, że przy zmianie odległości rozwinięcia PZR, w odniesieniu do obiektu w jedną lub w drugą stronę, po zrównaniu się z Rso, wielkość kąta przykrycia 2φmaks.  będzie się zmniejszać. Rso jest optymalnym promieniem rozwinięcia ugrupowania bojowego przy obronie obiektu. Tak więc kąt 2φmaks. określa graniczne możliwości PZR w zwalczaniu celów do RWZ podczas nalotu z dowolnego kierunku.

Przedstawione zasady pozwalają teoretycznie określać:

  • minimalną liczbę PZR niezbędną do obrony obiektu przy zadanym Rob, przesunięcie stref ognia za RWZ i wielowarstwowość ognia;
  • odległość od obiektu rubieży ciągłego przykrycia przy danej liczbie PZR.

BIBLlOGRAFIA

Nieupokojew F. K.: Strielba zenitnymi rakietami. Wojenizdat. Leningrad 1980.