Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 11 sierpnia 2010 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 30.10.2015 r.
 
 

36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Dobra Szczecińska

Dywizjon (JW 2338), w ramach restrukturyzacji, w roku 1999 został rozformowany.
 
 


1. Wywiad Dariusza Kaczyńskiego z mjr. Józefem Jarosławskim dowódcą 36 dr OP.

Wywiad zaczerpnięty z wydawnictwa opracowanego merytoryczne i graficzne przez Mieczysława Paszkowskiego i Dariusza Kaczyńskiego z okazji XXX-lecia dywizjonu.

mjr Józef JarosławskiDariusz Kaczyński: 25 kwietnia 1998 roku minęło 30 lat istnienia dywizjonu. Jak można podsumować miniony okres i zdobyte doświadczenia ?

Józef Jarosławski: Trzydziestu lat działalności jednostki bojowej nie sposób omówić w kilku zdaniach. Przełożeni twierdzą, że swoje zadania wykonywaliśmy bardzo dobrze, tworząc szczelny rakietowy parasol w rejonie Szczecina. Najpoważniejsze sprawdziany wyszkolenia bojowego którymi są strzelania poligonowe jednostka zawsze wykonywała na bardzo wysokie oceny. Za swoją działalność zyskaliśmy również szacunek i uznanie środowiska cywilnego. Obecny bardzo pozytywny wizerunek jednostki tworzyło kilka pokoleń żołnierzy zawodowych, służby zasadniczej i pracowników cywilnych. Naszym największym atutem są właśnie ludzie, fachowcy, którzy udowodnili już nie raz, że dysponują bardzo wysokimi umiejętnościami, a także iż wkładają serce w to co robią.

Miejsce dyslokacji 36. dr OP
Miejsce dyslokacji 36. dr OP.

D.K.: Stanowisko dowódcy jednostki objął Pan od października 1995 roku. Jak czuje się Pan w nowej roli ?

J.J.: Przez okres służby poprzedzający objęcie stanowiska dowódcy zdołałem przejść przez wszystkie stanowiska służbowe w różnych jednostkach. Okres ten pozwolił mi poznać pracę z ludźmi, problemy pracy bojowej na sprzęcie oraz kierowanie większymi zespołami. Myślę, że droga przez poszczególne szczeble doprowadziła mnie i przygotowała do dowodzenia. Na chwilę obecną skompletowałem zespół ludzi o wysokich kwalifikacjach, dużej wiedzy technicznej i wojskowej. Taki solidny fundament stwarza dobre rokowania na przyszłość

.Stanowisko startowe S-125 NEWA

D.K.: Co przyniósł rok obecny i jakie zadania szkoleniowe czekają jeszcze na realizację?

J.J.: Poza codziennym realizowaniem zadań wyszkolenia ogólnowojskowego i specjalistycznego na uwagę zasługuje kilka przedsięwzięć. W styczniu dowództwo dywizjonu brało udział w ćwiczeniach na temat metodologii wypracowania decyzji według procedur natowskich. W lutym realizowaliśmy zintegrowane szkolenie taktyczno-bojowe na temat realizacji osłony aglomeracji miejsko-portowej i punktów FOW. Z kolei w najbliższym czasie będziemy brać udział w różnych ćwiczeniach taktycznych i taktyczno-bojowych związanych ze zgrupowaniem poligonowym w m. Nadarzyce. Po poligonie czekają nas prace roczne i we wrześniu udział w Polsko - Niemiecko -Duńskich ćwiczeniach taktycznych z wydzielonymi wojskami sił OP pod kryptonimem „Amber Express".

Szczecin - Wały Chrobrego.
Szczecin - Wały Chrobrego. Foto: Wikimedia Commons.

D.K.: W rejonie Szczecina jednostka ma wysokie notowania wśród społeczeństwa, a także u lokalnych władz. Jak układa się współpraca z cywilami ?

Herb gminy Dobra SzczecińskaJ.J.: Istotnie od wielu lat znakomicie układa się współpraca z lokalnymi organami władzy i administracji państwowej gminy Dobra Szczecińska. Wspólne działania z Wójtem Gminy Panem Andrzejem Grabałowskim owocują wieloma wspólnymi przedsięwzięciami głównie w dziedzinie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Nawiązaliśmy współpracę z nadleśnictwem z której to można spodziewać się obustronnych korzyści. Należy także wspomnieć, że od 1969 roku jednostka jest patronem Szkoły Podstawowej nr 72 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, o współpracy z Panią dyrektor Ireną Wiącek mogę wypowiadać się w samych superlatywach. Do naszych przyjaciół należą również ZBŻZ któremu przewodniczy mjr rezerwy Jan Żurek, Agencja Ochrony „Komandos" której dyrektorem jest Pan mgr Antoni Kunc i jednostka straży granicznej pod dowództwem mjr Adama Pawlaka.

D.K.: Czego Panu Majorowi w związku z jubileuszem jednostki życzyć ?

J.J.: Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do obecnego kształtu i wizerunku jednostki, za ich wkład pracy, doradztwo i życzliwą pomoc. W dniu jubileuszu życzę im i sobie dalszych sukcesów, wytrwałości w dążeniu do obranych celów i wszelkiej pomyślności.

[ Do spisu treści ]

2. Kalendarium 36 dr OP.

Data Wydarzenie
13.12.1967 Zarządzeniem Dowódcy WOPK nr 0146 rozformowano bazujący w Szczecinie 129 Samodzielny Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, stacjonujący przy ulicy Ku Słońcu.
06.01.1967 Na bazie 129 Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej została sformowana 26 Brygada Artylerii OPK.
09.1967 – 04.1968 Szkolenie wyznaczonej kadry zawodowej i obsług w Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii w Bemowie Piskim.
25.04.1968 Na podstawie rozkazu organizacyjnego DW OPK nr 043 do JW 2338 w Dobrej Szczecińskiej przybywa z Bemowa Piskiego kadra zawodowa i żołnierze służby zasadniczej pod dowództwem mjr Bronisława Rokickiego.
15.06–11.08.1968 W celu podtrzymania kondycji, stan osobowy dywizjonu udaje się do 4 BA OPK i uczestniczy w dalszym szkoleniu specjalistycznym.
15–17.08.1968 Z transportu kolejowego (stacja kolejowa Mechowie k. Płot) odbierane są pierwsze dostawy sprzętu bojowego (wyrzutnie rakiet PZR S–75M “Wołchow”).
29.08.1968 Z transportu kolejowego (stacja kolejowa Nowogard) odbierane są pierwsze rakiet. Rozładunek organizuje ppor. Tadeusz Skworzec z 37 dywizjonu.
18.08–08.09.1968 86 baplot (bateria osłonowa dywizjonu) uczestniczy w zgrupowaniu poligonowym w Goleniowie.
09.09.1968 W jednostce rozwinięto przeciwlotniczy zestaw rakietowy S–75M „Wołchow". Rozpoczęto przygotowanie obsług do pełnienia dyżurów bojowych.
12–24.09.1968 86 baplot uczestniczy w pierwszym strzelaniu bojowym na poligonie w Mrzeżynie.
17.10.1968 Z transportu kolejowego (stacja kolejowa Stargard Łobeski) odbierane są rakietowe materiały napędowe (RMN). Paliwo TG-02 i utleniacz AK-20.
03.01.1969 Termin osiągnięcia gotowości bojowej dywizjonu. Podstawa, Rozkaz Dowódcy 2 KOP z dnia 06.11.1968 r. nr 0148.
10–20.01.1968 Po zdaniu stosownych egzaminów, dywizjon przystąpił do pełnienia dyżurów bojowych. Czas przejścia niepełną grupą bojową z gotowości nr 2 do nr 1 wynosił 11 minut (przy zasilaniu z własnych elektrowni).
03.03.1969 Dywizjon wizytował Minister Obrony Narodowej generał broni Wojciech Jaruzelski. Po zakończonej wizycie z ust ministra padło wiele słów uznania pod adresem całego stanu osobowego za duży wkład pracy w tworzenie od podstaw nowej jednostki.
18.03–16.08.1969 W dywizjonie rozpoczyna się proces formowania 40 dr. Dowódcą 40 dr zostaje kpt. Jan Wiatrowski.
10.05–14.06.1969 Dywizjon uczestniczy w zgrupowaniu poligonowym w m. Pieniężnica. Trwa przygotowywanie obsług do strzelań poligonowych. W zgrupowoaniu biorą udział także 37 i 38 dr.
10.07.1969 Pierwsze strzelanie bojowe na poligonie w Aszałuku na terenie byłego Związku Radzieckiego. Dywizjon uzyskał ocenę 4,61. Pozostałe dywizjony: 37 dr – 4.09, 38 dr – 4,64, bateria techniczna z 37 dr – 4,74.
16.08.1969 40 dr opuszcza 36 dr i udaje się na swoje docelowe miejsce służby w m. Kołczewo.
07.1969 Udział w ćwiczeniach „ZENIT 70".
28.02.1970 Dowódca WOPK wyróżnia ppłk. Bronisława Rokickiego za zdobycie miana przodującego dywizjonu w 1969 r.
12–17.1971 Dywizjon uczestniczy w kontroli problemowej 2 KOP, z wynikiem pozytywnym.
04.1972 X rocznica powstania Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Wyróżnienie dywizjonu dyplomem uznania na szczeblu 26 BR OPK.
21–26.1973 Dywizjon uczestniczy w kontroli kompleksowej 2 KOP, z wynik ogólny 4.00.
18.06–08.07.1973 Przygotowanie do strzelań poligonowych. Zgrupowanie w Płotach z udziałem 37 i 38 dr.
06.1973 II strzelanie bojowe na poligonie w Aszałuku. Oceny za strzelanie: 36 dr – 4,80, 37 dr – 3,91 i 38 dr – 4,95.
05.1976 III strzelanie bojowe na poligonie w Aszałuku. Obsługi ręcznego śledzenia rakiet otrzymały ocenę - 4.94. Była to najwyższa ocena w Układzie Warszawskim. Dowódca dywizjonu ppłk Bronisław Rokicki. Ogólna ocena za strzelania - 4,80.
09.1976 Na terenie dywizjonu odbył się pokaz dla dowództwa WOPK zasad funkcjonowania nowych regulaminów Sił Zbrojnych.
25.04.1978 Wpisanie dowódcy 36 dr, ppłk Bronisława Rokickiego, do “Księgi zasłużonych dla WOPK”.
24.04.1978 X rocznica powstania 36 dr. Objęcie patronatem Szkoły Podstawowej nr 72 w Szczecinie, której w tym dniu nadano imię „Wojsk Obrony Powietrznej Kraju".
12.1979 Zajęcie III miejsca we współzawodnictwie na szczeblu 26 BR OPK
14-21.07.1980 Udział dywizjonu w Inspekcji Komisji Układu Warszawskiego (udział brały takż 40, 41, 43, 70, 71 dr i sztab 26 BR) Ocena: 4,32.
06.1980 Wyjazd dywizjonu na zgrupowanie poligonowe do Pieniężnicy oraz udział w ćwiczeniach „ARGON 80".
09.1980 IV bojowe strzelanie na poligonie w Aszałuku. Dowódca ppłk Bronisław Rokicki. Ocena 4,92 była najwyższą oceną z ocen uzyskanych przez wszystkie pięć jednostek biorących udział w poligonie.
12.1980 Zajęcie I miejsca we współzawodnictwie o miano najlepszej jednostki 26 BA OPK.
04.1982 Udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „OCELOT 82".
10.1982 Jednostka została poddana Inspekcji Sił Zbrojnych, uzyskana ocena dobra.
12.1985 Zajęcie II miejsca na szczeblu 26 BA OPK
7–11.04.1986 Dywizjon poddany zostaje kontroli kompleksowej prowadzonej przez WOPK (także 37, 41 i 42 do).
05.02.1987 Uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy jednostki przez ppłk Bronisława Rokickiego dla mjr Lecha Ziółkowskiego.
10.11.1987 Obowiązki dowódcy dywizjonu obejmuje mjr Leszek Borowski. Dotychczasowy dowódca mjr Lech Ziółkowski przeszedł na stanowisko dowódcy JW 4126 w Pobierowie.
06.1989 Wydzielona część składu osobowego dywizjonu przechodzi intensywne szkolenie na zgrupowaniu poligonowym w Zegrzu Pomorskim.
12–23.07.1989 V strzelanie bojowe na poligonie w Aszałuku. Dowódca ppłk Leszek Borowski. Uzyskana ocena -4,86 była najwyższą oceną uzyskaną przez wszystkie jednostki WOPK biorące udział w tym roku w strzelaniach poligonowych (41 dr – 4,77, 71 do – 4,79).
05.1992 Udział w ćwiczeniach „PUMA 92". Reorganizacja naszych wojsk i powstanie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
24.04.1993 Jubileusz 25-lecia powstania JW 2338.
17-21.05.1993 Udział w zgrupowaniu poligonowym w Nadarzycach.
21-29.05.1993 Prezentacji sprzętu bojowego w Olesznie.
09.1993 Szkolenie obsług z nowego zestawu S-125M w Bemowie Piskim.
17.11.1993 Przezbrojenie dywizjonu na w nowy PZR S–125M “Newa”.
22.05.1994 Udział w zgrupowaniu poligonowym w Ustce oraz w strzelaniach rakietowych (ocena 4,89) w ramach ćwicznia „KARAT 94". Strzelanie odbyło się w obecności prezydenta RP Lecha Wałęsy.
12.1994 Dywizjon wyróżniony zostaje dyplomem uznania przez dowódcę 2 KOP.
24.06.1995 Uroczyste wręczenie sztandaru 26 BR OP w Gryficach. St. sierż. sztab. Kazimierz Żaliński, podoficer sanitarny 36 dr, wbija gwóźdź honorowy w imieniu wszystkich podoficerów brygady.
30.10.1995 W obecności dowódcy 26 BR OP płk dypl. Zbigniewa Parola odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy dywizjonu. Ppłk Leszek Borowski przekazał dowodzenie dla mjr Józefa Jarosławskiego.
06-22.05.1997 Udział w zgrupowaniu poligonowym w Nadarzycach.
25.04.1998 XXX- lecie istnienia 36 dr OP.
31.10.1999 Rozformowanie dywizjonu.

[ Do spisu treści ]

3. Poczet dowódców 36 dr OP.

L.p.DowódcaOkres
1ppłk Bronisław Rokicki25.04.1968 – 05.02.1987
2mjr Lech Ziółkowski05.02.1987 – 10.11.1987
3ppłk Leszek Borowski10.11.87 – 30.10.1995
4mjr Józef Jarosławski16.10.1995 - 20.06.1999

[ Do spisu treści ]

4. Kadra służąca w 36 dr OP - dane na dzień 25.04.1998.

Stop. Imię i NazwiskoStanowisko
mjr Józef JarosławskiDowódca dywizjinu
mjr Zbigniew MajerczykSzef sztabu
mjr Mieczysław PaszkowskiOficer wychowawczy
kpt. Ireneusz DomagałaSzef SUiE
kpt. Piotr CzernikiewiczD-ca baterii radiotechnicznej
kpt. Dariusz KrażewskiSzef Służby Samochodowej
kpt. Robert SalamonLekarz
por. Maciej BrachSzef łączności
ppor. Arkadiusz JaskólskiOficer naprowadzania
ppor. Jacek JarmolikDowódca baterii startowej
ppor. Mirosław KlimczakDowódca baterii startowej 1992-93
st.chor.szt. Kazimierz NowackiTechnik łączności
st.chor.szt. Mirosław KrawczykD-ca plutonu ochrony
st.chor.szt. Władysław DziewaD-ca plutonu startowego
st.chor.szt. Zenon GnatowiczTechnik bat. radiotechnicznej
chor.szt. Mariusz KotowskiTechnik bat. radiotechnicznej
chor.szt. Włodzimierz SzymańskiTechnik bat. radiotechnicznej
chor.szt. Adam CzajaTechnik bat. radiotechnicznej
mł.chor.szt. Wiesław AntolakD-ca plutonu technicznego
mł.chor.szt. Remigiusz StójSzef baterii startowej
mł.chor.szt. Arkadiusz CendrowskiTechnik bat. radiotechnicznej
st.chor. Dariusz KaczyńskiKierownik klubu
st.chor. Sławomir BuckiSzef służby żywnościowej
st.chor. Dariusz DymarkowskiTechnik plutonu łączności
chor. Maciej KobielskiD-ca RSOP
chor. Marcin SikoraTechnik bat. radiotechnicznej
chor. Adam WojciechowskiSzef służby MPS
mł.chor. Stanisław BartoszczeSzef służby mundurowej
mł.chor. Adam PaleńKierownik kancelarii tajnej
mł.chor. Radosław HoleczekTechnik stacji KIPS
mł.chor. Jacek OsińskiTechnik bat. radiotechnicznej
mł.chor. Artur StefaniakTechnik bat. radiotechnicznej
st.sierż.szt. Kazimierz ŻalińskiPodoficer sanitarny
st.sierż. Maciej DurczakPOT
st.sierż. Andrzej JóźwiakMagazynier uzbrojenia
st.sierż. Janusz MajkaPOT
st.sierż. Jarosław MalikPOT
st.sierż. Jan PatynaMagazynier służby żywnościowej
st.sierż. Teofil PławińskiMechanik
st.sierż. Jacek RomankiewiczPOT
st.sierż. Andrzej ZygońPOT
sierż. Sławomir SikoraSzef bat. radiotechnicznej
sierż. Grzegorz BarandowskiKomendant straży ppoż.

[ Do spisu treści ]

5. 36 dr OP w obiektywie Adama Bieńkowskiego - grudzień 2007.

Adam Bieńkiewicz Pan Adam Bieńkiewicz zdecydował się na wyjazd do byłego dywizjonu w grudniu 2007 roku. Przy bramie do dywizjonu przywitał go pies i tablica "Teren prywatny". Po pewnym czasie przyszedł ochroniarz obiektu i zaczęły się pertraktacje. Po co ? Na co ? Kogo Pan reprezentuje ? Nie wolno ! Obiekt specjalny !

Po jakimś czasie udało się przekonać ochroniarza, że Pan Adam nie jest szpiegiem, że jest byłym żołnierzem i chce zrobić pamiątkowe zdjęcia ilustrujące przebieg służby w WOPK. W końcu ochroniarz dał się przekonać.

Oto kilka wybranych zdjęć z byłego 36 dr OP, do obejrzenia wszystkich zdjęć zapraszam do galerii "36 dr OP - Dobra Szczecińska".

Brama wjazdowa do 36 dr OP

Brama wjazdowa do 36 dr OP Dobra Szczecińska.

 

Kompleks sztabowo-koszarowy 36 dr OP

Kompleks sztabowo-koszarowy 36 dr OP

 

Brama na strefę ogniową 36 dr OP

Brama na strefę ogniową 36 dr OP

 

PKT 36 dr OP

Punkt kontroli technicznej przed bramą na park samochodowy 36 dr OP

 

Park samochodowy 36 dr OP

Park samochodowy 36 dr OP

 

Chor. Krawczyk miał referentkę nr OK967 - 36 dr OP

Chor. Krawczyk miał referentkę nr OK967

 

 

 

MPS - 36 dr OP

MPS - 36 dr OP

 

Do obejrzenia wszystkich zdjęć zapraszam do galerii "36 dr OP - Dobra Szczecińska"

[ Do spisu treści ]

6. 36 dr OP w obiektywie Aleksandra Blejsza - czerwiec 2009.

Brama do byłego 36 dr OP Dobra Szczecińska - 28.06.2009r.

Brama do byłego 36 dr OP Dobra Szczecińska - 28.06.2009r. Na zdjęciu Włodzimierz Szymański - były żołnierz zawodowy 36 dr OP.

 

[ Do spisu treści ]

7. 36 dr OP w obiektywie P. K. - 2003 rok.

25 listopada 2011 roku Pan P. K. (pragnący zachować anonimowość) przesłał zdjęcia 36. dr OP wykonane w 2003 roku. Obiekty dywizjonu są jeszcze w dobrym stanie (trzy lata po rozformowaniu dywizjonu). Zachowały się jeszcze metalowe bramy do schronu SNR czy reflektory na wieżach wartowniczych. Tylko przyroda, wydaje się, jest w pełnym rozkwicie.


Brama wjazdowa do 36. dr OP m. Dobra Szczecińska – rok 2003.
Brama wjazdowa do 36. dr OP m. Dobra Szczecińska – rok 2003.

 


Widok na budynek sztabowy 36. dr OP.
Widok na budynek sztabowy 36. dr OP.

 


Budynek koszarowy 36. dr OP. W głębi wejście do kotłowni.
Budynek koszarowy 36. dr OP. W głębi wejście do kotłowni.

 


Widok z bloku żywnościowego na koszary.
Widok z bloku żywnościowego na koszary.

 


Wieża wartownicza z reflektorami na strefie “B”.
Wieża wartownicza z reflektorami na strefie “B”.

 


Widok ogólny na teren stanowisk ogniowych baterii radiotechnicznej i startowej 36. dr OP.
Widok ogólny na teren stanowisk ogniowych baterii radiotechnicznej i startowej 36. dr OP.

 


Schron SNR i SD 36. dr OP.
W głębi schron SNR i SD dywizjonu.

 


Schron SNR i SD 36. dr OP.
Schron SNR i SD 36. dr OP.

 


Schron SNR od strony boksów zespołu zasilania.
Schron SNR od strony boksów zespołu zasilania: UNS -kabina rozdziału źródła zasilania (elektrownia polowa / sieć przemysłowa), ESD-100 i ESD-200 -elektrownie polowe.

 


Kotwica, dar Polskiej Żeglugi Morskiej z 1972 roku dla JW 1170.
Kotwica, dar Polskiej Żeglugi Morskiej z 1972 roku, została przekazana z JW 1170 m. Szczecin po jej rozformowaniu w 1992 roku do 36. dr OP (JW 2338). Kolejnego spadkobiercy nie znaleziono?

 

[ Do spisu treści ]

 

8. 36 dr OP w obiektywie Andrzeja Gawlaka - 12.10.2015 rok.

Minęły kolejne cztery lata od ostatnio publikowanych zdjęć z byłego 36. dr OP m. Dobra Szczecińska. Obiekty dywizjonu zostały całkowicie zdewastowane. Oto efekt wizyty w dywizjonie Andrzeja Gawlaka. Zdjęcia zostały wykonane 12.10.2015 roku.


Koszary 36. dr OP - 12.10.2015 r.
Koszary 36. dr OP - 12.10.2015 r.

 

Więcej zdjęć (90) Andrzeja Gawlaka można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL w albumie p.t. Obiekty 36. dr OP m. Dobra Szcz.

[ Do spisu treści ]