Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 13 października 2006 r.
 
 


Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

2 Korpus Obrony Powietrznej

Bydgoszcz 11 października 2006.


 

Tradycje Święta WOPL

 

Odznaka okolicznościowa 50 LAT WOPL.

 

Obchody Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. To jest już tradycją w 2. Korpusie Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. Od paru lat w Bydgoszczy odbywają się spotkania weteranów rakietowców-przeciwlotników z pełniącymi służbę na straży powietrznych granic RP i sympatykami Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Tradycyjnie organizatorem spotkania jest Oddział OPL 2 KOP. W działaniach organizacyjnych, Szefa Oddziału OPL płk. Józefa Jarosławskiego, wspiera Szef Sztabu Z-ca Dowódcy 2 KOP gen. bryg. Marian Dering, prekursor obchodów Święta WOPL w 2 KOP.

Od dwóch lat obchody Święta WOPL w Bydgoszczy są okazją do spotkania byłych rakietowców-przeciwlotników z całej Polski. Tym razem Dowódcę Sił Powietrznych reprezentował Szef Sztaby SP gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek, Szef Logistyki SP gen. bryg. Ryszard Dębski i Szef Oddziału OPL SP gen. bryg. Michał Jackiewicz. Na uroczystości obecny był Dowódca 2 KOP gen. bryg. Tadeusz Kuziora i Dowódcy 1. Śląskiej Brygady Rakietowej OP, 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP, 61. Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej OP i 78. pułku rakietowego OP. Tradycyjnie już gościem był były Szef Oddziału WRiA WLOP gen. bryg. rez. Franciszek Żygis i pierwszy wśród rakietowców-przeciwlotników płk rez. Zdzisław Tołłoczko.

 

 

 

 

Wizyta w Toruniu

 

 

Zgodnie programem załączonym do zaproszenia, pierwszym punktem spotkania rakietowców miała być wycieczka do Torunia. Zwiedzanie Torunia było zaplanowane głównie dla gości z poza Bydgoszczy. 

 

 

Zaproszenie na Swięto WOPL.

 

 

Frekwencja nie była oszałamiająca, lecz ci co zdecydowali się na udział w wycieczce byli zadowoleni.

 

Wycieczka do Torunia

Toruń. Od lewej: płk rez. Roman Tomczyk, płk Andrzej Dąbrowski, ppłk rez. Edward Mazur i ppłk rez. Leszek Ziółkowski.

 

Wycieczka do Torunia

Przewodnikiem w Toruniu był ks. ppłk Mikołaj Hajdurzenia - wyśmienicie zna historię Torunia i ciekawie potrafi opowiadać nie tylko o faktach historycznych.

 

 

Wycieczka do Torunia

Gwoździe programu spaceru po Toruniu to oczywiście pomnik Mikołaja Kopernika i ....

 

 

 Wycieczka do Torunia

... oczywiście, toruńskie pierniki. Było w czym wybierać.

 

 

Wycieczka do Torunia

Na koniec wycieczki jeszcze spotkanie z sympatycznym pieskiem (pomnik dla Zbigniewa Lengrena) i czas wracać do Bydgoszczy. Przed 15:00  mieliśmy być w sztabie 2 KOP.

   

[ Na początek strony

 

Spotkanie pokoleń rakietowców-przeciwlotników.

 

Zgodnie z planem jesteśmy o 14:50 przed sztabem 2 KOP. Na miejscu są pozostali goście, wsiadają do autobusu i jedziemy na miejsce spotkania.

Spotkanie pokoleń - Aeroklub Bydgoski

Miejscem spotkanie pokoleń rakietowców-przeciwlotników był Aeroklub Bydgoski im. ppłk. A.J. Zaleskiego.

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Pogoda jest wspaniała, miejsce na spotkanie także. Kierownik Aeroklubu Bydgoszcz, płk rez. Stanisław Nowak, zapewnił świetne warunki.

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Jest godzina 15:00, gen. bryg. Marian Dering wita serdecznie przybyłych gości i oficjalnie ogłasza rozpoczęcie spotkania.

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Wśród gości jest Szef Sztaby SP gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek, Szef Logistyki SP gen. bryg. Ryszard Dębski, Szef Oddziału OPL SP gen. bryg. Michał Jackiewicz, Dowódca 2 KOP gen. bryg. Tadeusz Kuziora, były Szef WRiA WLOP gen. bryg. rez. Franciszek Żygis i wielu innych. Na zdjęciu od lewej: gen. bryg. rez. Franciszek Żygis, gen. bryg. Tadeusz Kuziora i gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek.

 

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Oficjalne przemówienie okolicznościowe wygłasza Szef Oddziału OPL 2 KOP płk Józef Jarosławski. Oto treść przemówienia w całości:

 

"Panowie generałowie,  Panowie oficerowie, Szanowni Rezerwiści !!!

W tym roku Wojska Obrony Przeciwlotniczej świętują swój 87 jubileusz. 

Pomimo iż 87 lat wydaje się stanowić zaledwie krótką chwilę w historii polskiej wojskowości, to jednak z tej perspektywy możemy stwierdzić, jak daleką drogę przeszliśmy i jak wiele przeciwności, MY-przeciwlotnicy, pokonaliśmy od „narodzin Wojsk OPL ” do chwili obecnej.

Gdy w 1918 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powstawały pierwsze jednostki przeciwlotnicze, większość innych rodzajów wojsk przeszła już swój pierwszy wielki chrzest bojowy, jakim była I-sza Wojna Światowa. Pomimo tego przeciwlotnicy nie pozostawali w tyle i zawsze starali się sprostać wymogom, jakie stawiała przed nimi obrona kraju odzyskanego po latach zaborów.

Wraz ze wzrostem znaczenia lotnictwa, jako środka walki, wzrastało również znaczenie jednostek przeciwlotniczych i gdy w 1939 roku lotnictwo Luftwaffe wtargnęło na polskie niebo, przeciwlotnicy w chwili tej dziejowej próby w pełni potwierdzili swoje profesjonalne przygotowanie i silną motywację do walki z przeważającym przeciwnikiem powietrznym. Dowodem tego niech są statystki, które podają, że w trakcie Wojny Obronnej przeciwlotnicy zestrzelili 239 samolotów przeciwnika i uszkodzili 108 kolejnych maszyn, co stanowiło aż 70% strat niemieckiego lotnictwa w tym okresie. 

W kolejnych latach wojny polscy przeciwlotnicy nie zaniechali zmagań o wyzwolenie Ojczyzny walcząc po stronie sojuszniczych armii na wielu frontach.

Po zakończeniu działań wojennych jasnym stało się jak ważnym elementem są jednostki przeciwlotnicze stojące w jednym szeregu z innymi rodzajami wojsk.

 W roku 1950 powstało Dowództwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (WOPL OK). Lata następne to okres intensywnego rozwoju, szkolenia bojowego w kraju i za granicą w celu udoskonalania kunsztu przeciwlotniczego.

W latach 60-tych, wraz z wejściem na uzbrojenie pierwszych przeciwlotniczych zestawów rakietowych DŹWINA, a następnie WOŁCHOW, jednostki OPL osiągnęły nową jakość i możliwości. Regularne ćwiczenia poligonowe organizowane na poligonie w Aszułuk, w byłym ZSRR, utrzymywały wysoki poziom wyszkolenia bojowego obsług zestawów rakietowych.

Lata 70-te i 80-te to okres intensywnego szkolenia i doskonalenia współdziałania przeciwlotników z lotnictwem i jednostkami radiotechnicznymi.

Gdy sytuacja gospodarcza kraju wymusiła rezygnację ze szkoleń poligonowych w ZSRR, w 1990 roku przeciwlotnicy wypracowali udaną koncepcję szkoleń i strzelań bojowych z wykorzystaniem krajowego poligonu w rejonie Ustki. To niełatwe wyzwanie podjął ówczesny szef WRiA WLOP Pan gen. bryg. Franciszek ŻYGIS z grupą oficerów szefostwa: Stanisławem JANKOWSKIM, Jerzym NASTROŻNYM, Tadeuszem WĄCHOCKIM. 

W czerwcu 1992 roku 65 i 68 dr OP ppłk. Henryka ĆWIKA i Witolda TATARKIEWICZA z 4 Gdyńskiej BR OP, dowodzonej przez Pana gen. dyw. Mieczysława KACZMARKA, praktycznie potwierdziły słuszność tej koncepcji.

Od 12 marca 1999 roku, gdy Polska przystąpiła do wojskowych struktur NATO, przeciwlotnicy nie pozostawali w tyle za swoimi partnerami z innych krajów. Kontrole taktyczne w jednostkach WOPL, przeprowadzane zgodnie z wymogami Sojuszu, pozwoliły wypracować nowe programy szkolenia, a regularne uczestnictwo naszych przeciwlotników w wielonarodowych ćwiczeniach pokazuje, że jesteśmy równoprawnymi członkami NATO-wskiego systemu obrony przeciwlotniczej.

 W wyniku restrukturyzacji Polskich Sił Zbrojnych zmieniają się struktury Wojsk OPL. I tak:

  • U schyłku 2001 roku zostały rozformowane dwa wielce zasłużone przeciwlotnicze związki taktyczne – 4 Gdyńska Brygada Rakietowa OP i 26 Brygada Rakietowa OP.

  • Od 2004 roku rozpoczął się proces rozformowywania Dowództwa 2 KOP, w wyniku którego w 2006 roku przekazane zostały w bezpośrednią podległość SP - 3 WBR OP i 78 pr OP.

Świętując kolejny jubileusz broni przeciwlotniczej pamiętamy o tych, którzy stojąc na straży polskiego nieba dawali nieustannie dowody swojego oddania i poświęcenia sprawie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. 

Pamiętamy o wszystkich twórcach świetności i kart chwały Wojsk OPL. Przy tej okazji, za pozwoleniem Pana generała ŻYGISA, chciałbym przytoczyć fragment wypowiedzi Pana generała:  
             
„Intencją naszą nie jest gest ceremonialny zwrócony ku przeszłości, lecz przypomnienie i utrwalenie tradycji, bez której nie może rozwijać się naród i państwo. Pomaga ona w świadomym zwróceniu się ku teraźniejszości i realizowaniu potrzeb przyszłości.”

Patrząc z nadzieją w przyszłość z dumą wspominamy naszą chlubną przeszłość. Jesteśmy dumni z osiągnięć i dokonań przeciwlotniczych pokoleń, które mocno wpisały się w nasze wojskowe tradycje. Jesteśmy także pełni satysfakcji z dobrze wypełnionych powinności przeciwlotnika.

Z okazji dzisiejszego spotkania chciałbym wyrazić podziękowania za ten wieloletni trud wojskowy oraz pogratulować osiągnięć wszystkim przeciwlotnikom, zarówno rezerwy, jak i tym w służbie czynnej.

Jednocześnie życzę wszystkim Panom dalszych sukcesów i satysfakcji z osiągnięć w trakcie wypełniania zaszczytnych zadań na rzecz obronności Ojczyzny, a także dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jestem przekonany, że lata następne przyniosą dalszy rozwój Wojsk Obrony Przeciwlotniczej."

 

 

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Po wystąpieniu płk. Józefa Jarosławskiego, nastąpiła sympatyczna uroczystość złożenia życzeń imieninowych dla gen. bryg. rez. Franciszka Żygisa i ..

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

... życzeń z okazji urodzin dla ppłk. rez Edwarda Mazura. Solenizanci byli mile zaskoczeni, a zebrani goście odśpiewali "100-lat". Na zdjęciu gen. bryg. Marian Dering wręcza kwiaty ppłk. Edwardowi Mazurowi.

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

 Ppłk rez. Edmund Łączny, Przewodniczący 1. Koła ZBŻZ i OR WP  im gen. dyw. T. Krepskiego w Bydgoszczy (Koło przy 2. KOP), podczas swojego okolicznościowego wystąpienia wystąpił z wnioskiem utworzenie Klubu Rakietowców przy 1. Kole ZBŻZ i OR WP. 

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

W przerwach między wystąpieniami goście rozpoczynali własne wspomnienia. Na zdjęciu od lewej: płk rez. Arkadiusz Balwierz, płk rez. Stefan Bartczak i płk rez. Roman Tomczyk. 

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Sympatycy rakietowców, wsparcie logistyczne i "osobowe", dyskretnie sprawowali pieczę nad przebiegiem spotkania. Od lewej: Szef Oddziału Zasobów Osobowych płk Witold Antosik i Dowódca 2 BL płk Zdzisław Ostasz.

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Gen. bryg. rez. Franciszek Żygis dziękuje byłym rakietowców za lata wspólnej służby ...

 

 

... jego podwładni, byli Szefowie Oddziału WRiA 2 KOP, te same stanowiska, te same myśli i ... te same gesty. Od lewej: płk rez. Mieczysław Wasąg i płk rez Wiesław Warylewski.

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Wspomnienia, wspomnienia ... ppłk rez. Henryk Ćwik i płk rez. Arkadiusz Balwierz...

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

... płk rez. Tadeusz Kleszczewski, ppłk rez. Franciszek Holeczek i ppłk rez. Aleksander Blejsz.

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Gen. bryg. Marian Dering zaprasza kolejnego mówcę do wystąpienia, obok Szef Logistyki SP gen. bryg. Ryszard Dębski.

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

W grupach trwają serdeczne rozmowy, od lewej: gen. bryg. rez. Franciszek Żygis, płk rez. Wojciech Kołodziej (pierwszy dowódca 78 pr OP) i ppłk rez. Lech Ziółkowski.

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Szewc bez butów chodzi. Na szczęście, dzięki ppłk rez. Stanisławowi Rudniewskiemu i autor niniejszego reportażu ma pamiątkowe zdjęcie. Od lewej: płk rez. Stefan Bartczak, płk rez. Zbigniew Przęzak, płk rez. Roman Tomczyk, ppłk rez. Henryk Ćwik i przy mikrofonie, płk Józef Jarosławski. 

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Przydałaby się jeszcze jakaś kapela. Jaki problem, jest i kapela. Od lewej ppłk rez. Edmund Łączny, ppłk rez. Franciszek Holeczek i ppłk Krzysztof Załóg.

 

Spotkanie pokoleń - święto WOPL

Zrobiło się ciemno, co oczywiście nie przeszkadzało w dalszej wymianie wspomnień. Na zdjęciu płk Zbigniew Parol w rozmowie z płk. rez. Pawłem Siudą.

 

Spotkanie trwało do północy. Według oceny uczestników, było bardzo udane. W imieniu rezerwistów pragnę serdecznie podziękować organizatorom spotkania, oficerom Oddziału OPL 2 KOP za ich trud w przygotowanie na wysokim poziomie Święta WOPL.

[ Na początek strony

 

Galeria zdjęć

Dla zainteresowanych obchodami Święta WOPL udostępniam galerię zdjęć. Są to zdjęcia wyżej prezentowane i wiele innych. Razem 106 zdjęć o rozdzielczości 800x600 pikseli. Link do galerii zdjęć: [ Galeria zdjęć - Święto WOPL- Bydgoszcz 11.10.2006 ]