Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 30.10.2006 r.
 
 

System Informatyczny Metrologii Wojskowej
"Logis_Net & Arkus_Net" (SI MW)

Stan prawny SI MW od dnia 30.10.2006

Od dnia 30.10.2006, programy Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej "Logis_Net & Arkus_Net" są własnością Wojskowego Centrum Metrologii MON (WCM). Zasady dystrybucji programów i ich aktualizacji, zostały określone przez WCM (www.metrologia.wp.mil.pl). W sprawach bieżących, dotyczących programów SI MW, proszę kontaktować się z przedstawicielem Zespołu Informatyki WCM MON -  mjr Krzysztof Bednarkiewicz tel. 022-687-9838.

Ważniejsze dokumenty:

  • Decyzja Nr 223/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008r. w sprawie wdrożenia "SIMW Logis_Net";
  • Wytyczne Dyrektora Wojskowego Centrum Metrologii - MON  WCM Nr wych. 792 z dnia 16 listopada 2006 r.;
  • Wytyczne Radcy - Koordynatora Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2005 r.;
  • Wytyczne Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 listopada 2004 r.;
  • Wytyczne specjalistyczne Głównego Specjalisty - Metrologa Sił Powietrznych z dnia 29 października 2004 r.;
  • Wdrożenie nowej wersji programu Logis_Net OG V.3.06 - Szef Logistyki SP - Nr wych. 905 z dnia 30.06.2004 r.;
  • Wdrożenie nowej wersji oprogramowania SI MW SP - Metrolog SP - Nr wych. 149/M/04 z dnia 29.06.2004 r.;
  • Wytyczne Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2003 r.;
  • Zasady dokonywania zmian w bazach danych SI MW - Metrolog WLOP - Nr wych. 41/M103 z dnia 07.07.2003 r.;
  • Wytyczne Szefa Logistyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z dnia 30.01.2003 r.;
  • Wytyczne Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.12.2002 r. .


Informacje bieżące:

12.08.2008 - Wsparcie SI MW wyłącznie na witrynie www.metrologia.mil.pl.  

Z dniem 12.08.2008 zaprzestaje się dalszego wsparcia informatycznego SI MW na witrynie www.infowsparcie.net. Dalsze wsparcie SI MW realizowane jest na witrynie www.metrologia.wp.mil.pl

27.05.2008 - Decyzja MON o wdrożeniu do eksploatacji SIMW Logis_Net.  


DECYZJA Nr 223/MON
Ministra Obrony Narodowej
 z dnia 6.05.2008r.
w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej w resorcie obrony narodowej
systemu informatycznego metrologii wojskowej "SIMW Logis_Net"

(wyciąg)

1. Wdraża się do eksploatacji użytkowej system informatyczny metrologii wojskowej "SIMW Logis_Net" we wszystkich jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu obrony narodowej będących użytkownikami przyrządów pomiarowych i realizujących przedsięwzięcia zabezpieczenia metrologicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Pełny tekst Decyzji opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej Nr 9 z dnia 27 maja 2008r. Poz. 119 str. 756.Przeznaczenie SI MW

“Metrologia jest dziedziną wiedzy o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy związane z pomiarami, niezależnie od rodzaju wielkości mierzonej i dokładności pomiaru. W zakres metrologii wchodzą więc zagadnienia dotyczące jednostek miar oraz ich etalonów, pomiarów, narzędzi pomiarowych oraz cech obserwatorów. “ - Encyklopedia Powszechna PWN.

Analizując zadania jakie stoją przed służbami metrologii w Wojsku Polskim, widać ich złożoność i ogromną odpowiedzialność za stan gotowości bojowej techniki wojskowej. Monitorowanie stanu legalności przyrządów pomiarowych jest wysoce kłopotliwe i ma istotne znaczenie przy planowaniu usług metrologicznych dla użytkowników przyrządów pomiarowych. Z racji różnorodności przyrządów pomiarowych, niezasadne ekonomicznie jest wyposażanie wszystkich ogniw wykonawczych metrologii wojskowej w jednolitą aparaturę do kalibrowania przyrządów. Pracownie metrologiczne maja więc określone specjalności.

W konsekwencji użytkownik przyrządów pomiarowych legalizuje (kalibruje) swoje przyrządy w pracowniach terenowych, ośrodkach metrologii, COMW, GUM itp. Mamy więc do czynienia ze swoistą migracją przyrządów pomiarowych.

Z punktu widzenia odpowiedzialnego za stan legalności przyrządów, wygodnie byłoby monitorować bieżący stan przyrządu w komputerowej bazie danych.

Analizując procesy migracji przyrządów, z punktu widzenia informatyki, można sprowadzić całość do trzech obszarów wsparcia informatycznego: użytkownik (oddział gospodarczy), pracownia terenowa ośrodka metrologii i ośrodka metrologii.

Po uwzględnieniu elementów nadzoru metrologicznego, zarządzania, planowania i szkolenia wojsk możemy podjąć próbę ujęcia całości w System Informatyczny Metrologii Wojskowej przeznaczony do wsparcia informatycznego procesu:

 • kalibracji i naprawy przyrządów pomiarowych;
 • dowodzenia, planowania i szkolenia w ośrodkach metrologii.

Prezentowany na niniejszej witrynie SI MW integruje w jednolity system obsługiwane jednostki wojskowe, ośrodki metrologii, pracownie terenowe ośrodków metrologii i nadzór metrologiczny przez wymianę danych na nośnikach elektronicznych, lub zdalny dostęp do Lokalnych Sieci Komputerowych ośrodków metrologii.


Od lewej:ppłk rez. Krystian Mroziński, ppłk Dariusz Biernat, płk rez. Zbigniew Przęzak i ppłk Marek Dybowski.

Idea stworzenia SI MW powstała w 1998 roku w 2 Rejonowym Ośrodku Metrologii w Bydgoszczy (2 ROM). Założenia do SIMW opracowane zostały przez zespół oficerów z ośrodków metrologii ówczesnych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i metrologa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, płk. Jerzego Wojniaka. Dzięki charyzmie i podjętych energicznych działaniach, płk Jerzy Wojniak, w latach 1998-2000, wyposażył wszystkie ośrodki metrologii w nowoczesne, jak na tamte czasy, sieci strukturalne i sprzęt informatyczny na potrzeby SI MW. Nad ostateczną wersją założeń do SI MW pracowali oficerowie z 2 ROM w składzie: płk Marek Dybowski, płk rez. Zbigniew Przęzak, ppłk Dariusz Biernat i ppłk rez. Krystian Mroziński. Wykonanie programów komputerowych SI MW zlecono autorowi niniejsze witryny. Pierwotnie SI MW przeznaczony był dla Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Po wdrożeniu do eksploatacji próbnej oprogramowania w jednostkach i ośrodkach metrologii WLOP, 14 listopada 2000 roku zaprezentowano SIMW Szefowi Wojskowego Nadzoru Metrologicznego i komendantom wszystkich ośrodków metrologii Wojska Polskiego. Efektem prezentacji była modernizacja założeń do SIMW i dostosowania go do eksploatacji przez wszystkie wojskowe ośrodki metrologii.

SI MW pozwala (w ogólnym skrócie) na:

 • prowadzenie “Książki metrologa” w jednostce wojskowe (program Logis_Net OG), generowanie zapotrzebowań na usługi metrologiczne do ośrodków metrologii i przyjmowanie planów usług metrologicznych z ośrodków metrologii;
 • kompleksową obsługę ośrodka metrologii (programy: Logis_Net SAG, Logis_Net BOK, Logis_Net AS i Logis_Net NM ):
  • przyjmowanie i wydawanie przyrządów od użytkowników;
  • planowanie i stawianie zadań związanych z procesem technologicznym kalibrowania i napraw przyrządów;
  • nadzór w czasie rzeczywistym procesu technologicznego kalibracji i napraw przyrządów;
  • rozliczanie w czasie rzeczywistym rocznego funduszu godzin pracy;
  • raportowanie w czasie rzeczywistym wszelkich procesów zachodzących podczas prac;
  • stawianie zadań pracownią terenowym i ich rozliczanie;
  • eksport i import danych w relacjach: użytkownik – ośrodek metrologii, pracownia terenowa – ośrodek metrologii, ośrodek metrologii – ośrodek metrologii;
  • generowanie internetowych lub intranetowych stron WWW z aktualnymi indeksami metrologicznymi i wykazami przyrządów pomiarowych gotowych do odbioru z ośrodka metrologii.
 • zarządzanie dostępem do aplikacji i informacji na poziomach określonych przez Komendantów ośrodków metrologii (program Arkus_Net Menu);
 • kompleksową obsługę pracowni terenowych (program Logis_Net BOK PT) ;
 • przekazywanie danych i ich raportowanie do szczebli nadrzędnych zgodnie z potrzebami nadzoru metrologicznego;
 • wspieranie procesu zarządzania, planowania i szkolenia wojsk (programy: Arkus_Net SŁ, Arkus_Net RD, Arkus_Net FP, itp.) zapewniających:
  • prowadzenie planowania szkolenia, służb dyżurnych, urlopów itp.;
  • prowadzenie Rozkazu dziennego;
  • analizę i kształtowanie planu zatrudnienia pracowników cywilnych wojska;
  • prowadzenie zbioru informacji ogólnoużytkowej
 • sprawowanie nadzoru metrologicznego przez oficerów szczebla Korpusu Obrony Powietrznej, RSZ i WNM MON (program Logis_Net METROLOG).

SI MW został opracowany do pracy na serwerach z systemem operacyjnym NetWare oraz stacjach roboczych z systemami operacyjnymi Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.

 

Programy SI MW

 

Lp Program Przeznaczenie
01 Arkus_Net SR Klient SI MW
02 Arkus_Net MENU Menu SI MW
03 Logis_Net SAG Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
04 Logis_Net BOK Biuro Obsługi Klienta
05 Logis_Net AS Administrator SI MW
06 Logis_Net NM Nadzór Metrologiczny
07 Logis_Net BOK PT Biuro Obsługi Klienta PT
08 Logis_Net OG Oddział Gospodarczy
09 Arkus_Net RD Rozkaz dzienny dowódcy jednostki
10 Arkus_Net SŁ Służby dyżurne
11 Arkus_Net UR Plan urlopów
12 Arkus_Net PS Planowanie szkolenia
14 Arkus_Net FP Fundusz płac pracowników cywilnych wojska
15 Arkus_Net INFO Adresy, telefony, firmy ...
16 Arkus_Net MONITOR Monitor pracy z programami udostępnianymi przez program Arkus_Net MENU
17 Arkus_Net SBD Zbiór informacji o strukturze bazy danych SI Logis_Net & Arkus_Net
18 Logis_Net BNM-KP Baza Nadzoru Metrologicznego - Komputer Przenośny.
19 Logis_Net Metrolog Wsparcie informatyczne wojskowego nadzoru metrologicznego.
20 Arkus_Net MENU-ASK Menu Systemu Informatycznego Autonomicznego Stanowiska Komputerowego.

 

Konsultanci SI MW

Wojskowe Centrum Metrologii MON - Warszawa

Foto: Stanisław Dąbrowski  

płk rez. mgr inż. Stanisław Dąbrowski 

Dyrektor  Wojskowego Centrum Metrologii
Naczelny Metrolog WP

W dniach 14-15.11.2000 w Bydgoszczy, podczas szkolenia doskonalącego p.t. „Prezentacja Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Metrologicznego SP” (SIM SP),  z udziałem przedstawicieli wszystkich ośrodków metrologii i przedstawiciela Centrum Informatyki Sztabu Generalnego, ocenił pozytywnie prace nad SI MW.

Po kolejnej prezentacji SI MW w Pomorskim Ośrodku Metrologii (luty 2001) zalecił rozpoczęcie prac przygotowawczych, mających na celu wypracowania na bazie SI MW SP założeń dla SI MW dla potrzeb Sił Zbrojnych. Wstępne uwagi do SI MW zostały uwzględnione w wersji 3.0 Logis_Net & Arkus_Net.

W dniu 17.12.2002 w siedzibie Wojskowego Nadzoru Metrologicznego odbyła się narada z inicjatywy Metrologa WLOP ppłk Ryszarda Łopki, na temat zasad eksploatacji i modyfikacji SI MW Logis_Net & Arkus_Net we współpracy z Rodzajami Sił Zbrojnych RP. W naradzie brali udział oficerowie WNM,  Metrolodzy WL, SP, MW, Komendanci COMW, 1 SOM, 2 ROM i autor oprogramowania SI MW. Wypracowane tezy zostały zatwierdzone przez Szefa Wojskowego Nadzoru Metrologicznego do realizacji.

W dniu 30.10.2006, kody źródłowe programów Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej "Logis_Net & Arkus_Net" zostały, w wyniku umowy z autorem programów SI MW, nabyte przez WCM.


Foto: Krzysztof Bednarkiewicz  

mjr mgr inż. Krzyszof Bednarkiewicz

Programista

Główny koordynator zmian i aktualizacji Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej  (SI MW Logis_Net & Arkus_Net V.3.0) z ramienia Wojskowego Centrum Metrologii.

 

Podczas służby w 2. Rejonowym Ośrodku Metrologii w Bydgoszczy, główny kierunek konsultacji związany był z problemami związanymi z opracowaniem danych z SI MW na strony internetowe i z monitorowaniem warunków meteo.

     

Dowództwo Sił Powietrznych - Warszawa

Foto: Ryszard Łopka  

płk rez. mgr inż. Ryszard Łopka 

Główny Specjalista Metrolog Sił Powietrznych do 31 stycznia 2006

Z dniem 31 stycznia 2006, płk Ryszard Łopka odszedł do rezerwy.

          W dniu 28.03.2003 w 2 Rejonowym Ośrodku Metrologii w Bydgoszczy, prowadził szkolenie z Administratorów Lokalnych Sieci Komputerowych i Administratorów Baz Danych Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej (SI MW) ośrodków metrologii Sił Powietrznych. Celem zasadniczym szkolenia było wypracowanie założeń do opracowania "Modułu nadzoru metrologicznego" SI MW.

W dniu 30.01.2003 w Warszawie (1 SOM) przewodniczył naradzie poświęconej bieżącej eksploatacji SI MW Logis_Net & Arkus_Net. W naradzie uczestniczyli Komendanci ośrodków metrologii WLOP i Administratorzy baz danych SI MW.

W dniu 17.12.2002 w siedzibie Wojskowego Nadzoru Metrologicznego przewodniczył naradzie na temat zasad eksploatacji i modyfikacji SI MW Logis_Net & Arkus_Net we współpracy z Rodzajami Sił Zbrojnych RP. W naradzie brali udział Szef i Oficerowie WNM,  Metrolodzy WL, MW, Komendanci COMW, 1 SOM, 2 ROM i autor oprogramowania SI MW. Wypracowane tezy zostały zatwierdzone przez Szefa Wojskowego Nadzoru Metrologicznego do realizacji.

Uczestniczył w pracach zespołu opracowującego założenia do Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej w okresie pełnienia obowiązków Komendanta 3 Rejonowego Ośrodka Metrologii w Poznaniu.


Foto: Jerzy Wojniak  

płk rez. mgr inż. Jerzy Wojniak 

Główny Specjalista Metrolog Sił Powietrznych do grudnia 2002 roku

Główny inwestor Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej dla Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (SI MW WLOP) i Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej  (SI MW Logis_Net & Arkus_Net V.3.0).

 

Kierował pracami nad założeniami do SI MW SP. Systematyczne modernizował sieci strukturalne i wyposażenie w sprzęt informatyczny w ośrodkach metrologii SP. 

     

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii - Zielonka k. Warszawy

Foto: Marian Kucharski  

płk mgr inż. Marian Kucharski 

Zastępca Dyrektora

W dniu 25.03.2003, w Centralnym Ośrodku Metrologii Wojskowej w Zielonce k. Warszawy, w ramach szkolenie doskonalącego na temat: "Wykorzystanie systemów informatycznych w działalności metrologicznej", prowadził dyskusję po wykładach na tematy:
        - System Informatyczny Metrologii Wojskowej (SI MW) Logis_Net – obsługa ośrodka metrologii;
        - Wymiana danych między użytkownikami programów SI MW Logis_Net AS i Logis_Net OG;
        - Planowanie usług metrologicznych w oparciu o program SI MW Logis_Net AS.

W szkoleniu uczestniczyli oficerowie ośrodków metrologii SZ RP.

Uczestniczył w pracach nad wdrażaniem SI MW w COMW. Aktywnie uczestniczy w dalszym testowaniu programów Logis_Net. Systematyczne zgłasza cenne uwagi i wnioski pozwalające autorowi programów Logis_Net na ich optymalizację.


Foto: Dariusz Łoś  

mjr mgr Dariusz Łoś 

Starszy inżynier
Zakładu Badań i Opracowań Metrologicznych
e-mail: dareklos@comw.com.pl

W dniu 25.03.2003, w Centralnym Ośrodku Metrologii Wojskowej w Zielonce k. Warszawy, w ramach szkolenie doskonalącego na temat: "Wykorzystanie systemów informatycznych w działalności metrologicznej", prowadził wykłady na tematy:
        - System Informatyczny Metrologii Wojskowej (SI MW) Logis_Net – obsługa ośrodka metrologii;
        - Planowanie usług metrologicznych w oparciu o program SI MW Logis_Net AS.
W szkoleniu uczestniczyli oficerowie ośrodków metrologii SZ RP.

Uczestniczył w pracach nad wdrażaniem SI MW w COMW jako Administrator Bazy Danych i Administrator Lokalnej Sieci Komputerowej. Aktywnie uczestniczy w testowaniu programów Logis_Net. Systematyczne zgłasza cenne uwagi i wnioski pozwalające autorowi programów Logis_Net na ich optymalizację.

Studia wyższe ukończył w Szkole Głównej Handlowej na kierunku przetwarzania danych w 1995 roku. Podwyższał swoje kwalifikacje na wielu kursach specjalistycznych. W Ośrodku zajmuje się wdrażaniem technik informatycznych do procesu kalibracji przyrządów pomiarowych w wojskowych laboratoriach metrologicznych oraz technik internetowych w organizacji pracy personelu. (wg: Pomiary Automatyka Kontrola 10/2003)

     

1 Specjalistyczny Ośrodek Metrologii Wojskowej (obecnie CWOM) - Warszawa

Foto: Marek Dybowski  

płk rez. mgr inż. Marek Dybowski 

Komendant 1 SOM do dnia 31 stycznia 2006

Z dniem 31 stycznia 2006, płk Marek Dybowski odszedł do rezerwy.

Inwestor i podwykonawca Systemu Informatycznego Metrologii Wojskowej dla Sił Powietrznych (SI MW SP i SI MW Logis_Net & Arkus_Net V.3.0).

Uczestniczył w pracach nad założeniami do SI MW SP. Jako pierwszy komendant ośrodka metrologii (2 ROM), wdrażał pilotażowe oprogramowanie SI MW SP w 2 ROM i oddziałach gospodarczych 2 Korpusu Obrony Powietrznej.

Z dniem 20.08.2001 jako pierwszy komendant ośrodka metrologii, wdrożył do eksploatacji SI MW Logis_Net & Arkus_Net V.3.0  w 2 ROM, pracowniach terenowych  i jednostkach wojskowych 2 Korpusu Obrony Powietrznej.

Z dniem 16.07.2002r. uruchomił łącze stałe pomiędzy 1 Specjalistycznym Ośrodkiem Metrologii w Warszawie, a 2 Rejonowy Ośrodkiem Metrologii w Bydgoszczy. Łącze te wykorzystuje routery Cisko© i modemy cyfrowe Transbit©. Łącze przewidziane jest do obsługi SI MW.

     

2 Wojskowy Ośrodek Metrologii - Bydgoszcz

Foto: Dariusz Biernat  

ppłk mgr inż. Dariusz Biernat 

Dyrektor 2 WOM Bydgoszcz

Uczestniczył w pracach nad założeniami do SI MW SP i wdrażał SI MW SP w 2 ROM i oddziałach gospodarczych 2 Korpusu Obrony Powietrznej.

Jako Zastępca Komendanta 2 ROM, aktywnie uczestniczył w testowaniu i wdrażaniu SI MW Logis_Net & Arkus_Net V.3.0, wnosząc wiele cennych uwag do procedur związanych z planowaniem usług metrologicznych i zarządzaniem procesem kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.


Foto: Krystian Mroziński  

ppłk rez. mgr inż. Krystian Mroziński 

Starszy specjalista ds. jakości
(W służbie czynnej Metrolog 2 KOP)

 

W dniu 25.03.2003, w Centralnym Ośrodku Metrologii Wojskowej w Zielonce k. Warszawy, w ramach szkolenie doskonalącego na temat: "Wykorzystanie systemów informatycznych w działalności metrologicznej", prowadził wykład na temat:
         - Wymiana danych między użytkownikami programów SI MW Logis_Net AS i Logis_Net OG.

W szkoleniu uczestniczyli oficerowie ośrodków metrologii SZ RP.

 

Główny konsultant autora programów SI MW. Autor założeń "Procesu technologicznego kontrolo metrologicznej przyrządów pomiarowych w ośrodkach metrologii".

 

Od 03.09.2001 pełni funkcję Administratora SI MW nadzorującego bazę danych przyrządów pomiarowych i indeksów metrologicznych obsługiwanych za pomocą pakietu programów Logis_Net & Arkus_Net V.3.0