Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. Gryfice, 21 lipca 2008 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 07.03.2017 r.

 

ppłk rez. Krzysztof Fojut


26 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej - Gryfice.


Szkic historyczny i kalendarium.
 
 
 
 

ppłk Krzysztof Fojut  


ppłk rez. inż.
Krzysztof Fojut


     Absolwent WSO WOPL rocznik 1972. Pierwsze stanowisko służbowe - dowódca plutonu startowego w 38. dr OP.
     W latach 1974 - 1977 dowódca baterii startowej w 71. dr OP.
     Od 1977 roku służył w sztabie 26. BR OP pełniąc obowiązki oficera ochrony i maskowania (1977-80), inspektora ds. ochrony tajemnicy (1980-87), starszego oficera planowania kwat. (1987-90), starszego inżyniera służb technicznych (1990-98) i od 1998 roku oficera operacyjnego.
     W 2001 roku kończy służbę w Wojsku Polskim i przechodzi do rezerwy (w stan spoczynku).
 

 

Od autora

Opracowano na podstawie:

1. Wypisów z kroniki 26 BR OP dokonanych w końcu 2001 roku przez oficera Wydziału Wychowawczego mjr Mariana Maciejasza. Należy przy tym uwzględnić wysoki walor historyczny tych materiałów. Rozbieżności jest niestety dużo, chociażby dotyczących daty powstania brygady i jej pierwszych 4 dywizjonów. W brygadzie zawsze się przyjmowało datę 06.01.1968 r. jako początek jej zaistnienia, potwierdza to pośrednio termin wprowadzenia do użytku pieczęci urzędowych i stempli.

2. Wydawnictwa DWLOP autorstwa Zbigniewa Olszańskiego, „Wojska rakietowe Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej – Zarys historii 1959-1994”, Poznań 1995 rok.

3. Broszurki wydanej z okazji 30-lecia 26 BR OP – opracowanie autorskie: ppłk Zbigniew Konopiński, mjr Jerzy Kufel, mjr Marian Maciejasz.

4. Rys. 01 jest autorstwa płk rez. mgr inż. Zbigniewa Przęzaka.

5. Fotografie pochodzą ze zbiorów własnych (autorów zdjęć nie potrafię ustalić), zbiorów: Z. Przęzaka, Adama Bieńkiewicza, Zbigniewa Rajmanna, Zbigniewa Żołny, Edwarda Kornickiego, Władysława Trzeciaka, Eugeniusza Heinricha, Aleksandra Blejsza i archiwum 78. pr OP.

1. Szkic historyczny

Logo 26 BR OP

26 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej powstała 06.01.1968 r., jednakże proces jej formowania rozpoczęto już w 1967 roku.

Zarządzeniem Nr 0142/Org. z dnia 13.10.1967 roku, Szef Sztabu Generalnego WP nakazał w terminie do dnia 01.09.1968 roku, sformowanie - na bazie 129 Samodzielnego Pułku Artylerii OPK - 26 Brygady Artylerii OPK. Etat dowództwa 394 żołnierzy i 28 pracowników cywilnych. Miejsce postoju Gryfice (czasowo Szczecin). Etat dywizjonu ogniowego: 224 żołnierzy i l pracownik cywilny.

W chwili powstania 26 Brygada Artylerii OPK składała się z dowództwa brygady wraz z dywizjonem dowodzenia oraz czterech dywizjonów ogniowych (36, 37, 38, 39 do).

Powstające dywizjony – oprócz zestawów rakietowych S-75M Wołchow- posiadały w swym składzie baterie techniczne z zadaniem montażu, zbrojenia i napełniania rakiet. Było to w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju nowe rozwiązanie organizacyjne i miało za cel zwiększenie gotowości bojowej jednostek.

Początkowym miejscem stacjonowania sztabu brygady i dywizjonu dowodzenia był Szczecin. Brygada przejęła tradycje rozformowanego 129 spaplot oraz ufundowany przez Hutę Szczecin sztandar. W okresie czerwiec - październik 1970 roku dowództwo brygady wraz z dywizjonem dowodzenia przeniosło się do Gryfic.


Sztab 26 BR w Gryficach
Foto. nr 01. Budynek w którym mieścił się sztab 26. Brygady Rakietowej OP w Gryficach – 13.04.2007 r.

Zasadniczym zadaniem bojowym brygady była ochrona granic powietrznych Pomorza Zachodniego oraz osłona zespołu portów Szczecin-Świnoujście.

Tak postawione zadanie rzutowało na organizację i dyslokację podległych dywizjonów oraz charakter ugrupowania bojowego (powstają kolejne jednostki: 40, 41, 42 do, także wyposażone w zestawy S-75M).

W latach 1973 - 1974 struktura brygady została powiększona o dywizjony ogniowe uzbrojone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-125M Newa (66, 67, 70 i 71 do).


Szkic ugrupowania bojowego 26 BR OP.
Rys.01. Ugrupowania bojowego brygady z 1985 roku.

W 1985 roku sformowano 78 pułk rakietowy OP wyposażony w zestaw rakietowy S-200 Wega i włączono go w system dowodzenia brygady.

Przekazanie obiektu specjalnego w użytkowanie dla 78 pr OP.

Foto 02. Przekazanie obiektu specjalnego w użytkowanie dla 78 pr OP. Na pierwszym planie gen. dyw. Longin Łozowicki. Foto.: Archiwum 78 pr OP.

W 1988 roku w związku ze zmianami zachodzącymi w WOPK uległa zmianie nazwa brygady. Od czerwca tego roku brygada występuje pod nazwą 26 Brygada Rakietowa OPK. Po powstaniu w 1991 roku Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej następuje kolejna zmiana nazwy na 26 Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Wcześniej, bo już od marca 1990 roku ulega zmniejszeniu struktura organizacyjna brygady. Rozformowane zostają 37 i 66 dr.

Proces szkolenia realizowany w warunkach stacjonarnych podlegał surowemu sprawdzianowi podczas strzelań bojowych na poligonie w Kazachstanie.

Pierwszy raz jednostki brygady strzelania bojowe wykonały 10 lipca 1969 roku i jest to dzień, w którym brygada obchodziła swoje święto. Przez następne 20 lat na tym azjatyckim poligonie dokonywano sprawdzania umiejętności bojowych. Bilans tych lat był imponujący, 16-krotnie ćwicząc w warunkach stepowych - brygada wykonała 45 strzelań zużywając przy tym 90 rakiet. Średnia ocena ze strzelań wyniosła 4,56.

Od 1993 roku dywizjony brygady rozpoczęły strzelania bojowe na poligonie krajowym w Ustce.

Osiągane wyniki w trakcie strzelań bojowych, wysokie oceny otrzymywane przez brygadę podczas inspekcji i kontroli to zasługa właściwego zrozumienia przez składy osobowe celów służby oraz skutecznego dowodzenia nią przez kolejnych dowódców.

26 Brygadą Rakietową OP dowodzili kolejno:

- płk dypl. Zbigniew BADOCHA - 04.04.1969

- płk dypl. Jan ŁAZARCZYK 04.04.1969 - 03.03.1970

- płk dypl. Mieczysław WASĄG 03.03.1970 - 13.03.1976

- płk dypl. Michał KONKOWSKI 13.03.1976 - 07.09.1989

- płk dypl. Wojciech KOŁODZIEJ 07.09.1989 - 01.02.1990

- ppłk mgr inż. Zygmunt SALATA 01.02.1990 - 07.10.1991

- płk dypl. Zbigniew PAROL 07.10.1991 - 15.05.2000

- płk dypl. Andrzej TETKOWSKI 15.05.2000 - 31.12.2001

 

płk dypl. Michał KONKOWSKI.

Foto 03: Długoletni Dowódca 26 BR OP płk dypl. Michał KONKOWSKI.

 

płk Mieczysław Wasąg - Dowódca 26 BR OP płk Wojciech Kołodziej - Dowódca 26 BR OP płk Zygmunt Salata - D-ca 26 BR OP. płk Zbigniew Parol - D-ca 26 BR OP. płk Andrzej Tetkowski - D-ca 26 BR OP.

Foto 04. Od lewej Dowódcy 26 BR OP: płk Mieczysław Wasąg, ppłk Wojciech Kołodziej (pierwszy dowódca 78 pr OP), płk Zygmunt Salata, płk Zbigniew Parol i płk Anrzej Tetkowski.

Za wzorowe wykonywanie zadań bojowych, organizację procesu szkolenia i osiągane wyniki brygada i jej podlegle jednostki były wielokrotnie wyróżniane.
         Minister Obrony Narodowej wyróżnił brygadę 6-krotnie "Medalem za osiągnięcia w służbie wojskowej" oraz 2-krotnie „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych”.


Dowództwo 26. BR OP podczas strzelań poligonowych p.k. ARGON80.
Foto. 05. Dowództwo 26. BR OP podczas strzelań poligonowych p.k. ARGON80. Na zdjęciu od lewej: płk Michał Konkowski – dowódca 26. BR OP, ppłk Tadeusz Panasiuk – z–ca ds. politycznych, ppłk Stefan Bartczak – szef sztabu, ppłk Andrzej Brejwo – z–ca ds. technicznych i ppłk Henryk Kaźmierowski – z–ca ds. liniowych.

Dowódca WOPK nadał brygadzie 3 razy odznaką honorową "Za zasługi dla WOPK", a w roku jubileuszu 25-lecia istnienia brygady uhonorował ją "Statuetką Ikara".

Za zasługi dla województwa szczecińskiego brygada otrzymała odznakę "Gryfa Pomorskiego".

W 1995 roku zostały rozformowane kolejne 3 dywizjony (42, 43 i 67 dr), w 1999 r. 36 dr, a w roku 2000 następne: 38, 39, 40 i 70 dr. Dwa ostatnie dywizjony: 41 i 71 dr zostały przekazane w podporządkowanie 78 pr w październiku 2001 r.

Ostatnia defilada

18 grudnia 2001 roku na placu apelowym odbyła się uroczysta zbiórka stanów osobowych Dowództwa i 82 ddow w celu pożegnania sztandaru 26 BR OP.


Gen. bryg. Janusz Konieczny czyta rozkaz o rozformowaniu brygady.
Foto. 05. Gen. bryg. Janusz Konieczny czyta rozkaz o rozformowaniu brygady. Z lewej stoją gen. bryg. Zbigniew Bielewicz, płk Zygmunt Salata, płk Zbigniew Patoła, z prawej płk Zbigniew Parol, płk Andrzej Tetkowski ostatni dowódca 26. BR OP. Foto.: Archiwum Aleksander Blejsz.


Wbijanie ostatniego gwoździa do drzewca sztandaru przez D-cę 26 BR.
Foto 06. Wbijanie ostatniego gwoździa do drzewca sztandaru przez D-cę 26. BR OP płk. dypl. Andrzeja Tetkowskiego. Foto.: Archiwum Krzysztof Fojut.


Sztandar żegna dowódca 26. BR OP płk dypl. Andrzej Tetkowski.
Foto 07. Sztandar żegna dowódca 26. BR OP płk dypl. Andrzej Tetkowski. Foto.: Archiwum Aleksander Blejsz.


W imieniu żołnierzy sztandar żegna ppłk inż. Krzysztof Fojut.
Foto 07. W imieniu żołnierzy sztandar żegna ppłk inż. Krzysztof Fojut. Foto.: Archiwum Krzysztof Fojut.

Ceremonię kończy defilada.


Ostatnia defilada – prowadzi mjr inż. Aleksander Klepaczko.
Foto 08. Ostatnia defilada – prowadzi mjr inż. Aleksander Klepaczko. Foto.: Archiwum Aleksander Blejsz.

Z dniem 31.12.2001 r. 26 BR OP przestała istnieć. W Sali Tradycji odbyło się ostatnie spotkanie kadry. Była to smutna uroczystość, mimo ciepłych słów i podziękowań wypowiedzianych przez ostatniego dowódcę brygady płk dypl. Andrzeja Tetkowskiego. Na wielu – młodych jeszcze - twarzach widać niepokój i niepewność dalszego losu.

Pozostały już tylko wspomnienia …


Ostatnie spotkanie w Sali Tradycji.
Fot 09. Ostatnie spotkanie w Sali Tradycji. Foto.: Archiwum Krzysztof Fojut.


ppłk mgr Waldemar Bamber, ppłk inż. Krzysztof Fojut i ppłk dypl. Adam Hoderny.
Fot 10. Cała służbę zawodową odbyli w 26 BR OP: od lewej ppłk mgr Waldemar Bamber, ppłk inż. Krzysztof Fojut, ppłk dypl. Adam Hoderny (ostatni szef sztabu brygady) – wszyscy promocja 1972 r. WSO WOPL. Foto.: Archiwum Krzysztof Fojut.

Do spisu treści ]

2. Kalendarium 26 BR OP

 

1968 r.
06.01. Rozkaz organizacyjny dcy 26 BA OPK nr 01 w sprawie sformowania 26 BA OPK (na podstawie rozkazu dcy 2 KOPK nr 0142 z 25.11.1967 r.) w składzie: Dowództwo Brygady, 36, 37, 38 39 dywizjon ogniowy OPK. Na dowódcę brygady wyznaczono płk dypl. Zbigniewa BADOCHĘ.
08.01 Wprowadzenie pieczęci i stempli urzędowych 26 Brygady Artylerii OPK.
17.01 Przeformowanie sztabu 129 spa OPK w sztab 26 BA OPK.
25.04 Rozpoczęcie działalności 36 do – dowódca mjr Bronisław ROKICKI.
26.04 Rozpoczęcie działalności 37 do – dowódca kpt. Stanisław ZYGOŃ.
27.04 Rozpoczęcie działalności 39 do – dowódca kpt. Zygmunt GAIK.
29.04 Rozpoczęcie działalności 38 do – dowódca mjr Bonifacy ROBAK.
09-12.06 Pierwsze ćwiczenia dwuszczeblowe na mapach na temat „Organizacja działań bojowych BA OPK w osłonie obiektu w czasie zagrożeń”. Ćwiczeniami kieruje pełniący obowiązki dowódcy płk dypl. Jan ŁAZARCZYK.
15.06-11.08 36, 37, 38, 39 do szkolą się w 4 BA OPK Gdynia (podstawa zarządzenie dcy 2 KOPK Nr 038 z dnia 08.04). Dowódca grupy mjr WYSZATYCKI Adolf, szef sztabu kpt. mgr inż. NITKA Roman, zca ds. technicznych kpt. MARZEC Wacław, zca ds. politycznych mjr mgr MOSKWA Jerzy.
15-17.08 Odbiór wyrzutni (Mechowo koło Płot), transport na lotnisko w Płotach i nocami transport do 36, 37, 38 do.
29.08 Odbiór transportu pierwszych rakiet (Nowogard). Odbierał ppor. mgr inż. Tadeusz SKWORZEC z 37 do.
28.08-08.09 Zgrupowanie pododdziałów artyleryjskich (baterie osłonowe: 86, 87, 88, 89 baplot) na poligonie w Goleniowie.
12-24.09 Strzelania artyleryjskie baterii osłonowych na poligonie w Mrzeżynie.
25.09-09.10 Zajęcia taktyczno - bojowe w celu zgrania systemu dowodzenia brygadą.
17.10 W Starogardzie Łobeskim odbiór 21 zbiorników ZAT i RMN.
06.11 Rozkazem dcy 2 KOPK nr 0148 włączono brygadę w system obrony powietrznej korpusu. Rozkaz – między innymi - nakazywał:
  • W celu zabezpieczenia obrony portu i miasta Szczecin oraz jego rejonu, rozwinąć trzy dywizjony ogniowe artylerii rakietowej:
  • do na SO Szczecin Pogodno,
  • do na SO Glicko,
  • do na SO Stargard Szcz.
  • W terminie do dnia 30.11.1968 przygotować SD brygady do pracy bojowej.
  • Z chwilą osiągnięcia nakazanej gotowości w systemie 2 KOPK utrzymywać w ciągłej gotowości bojowej do zwalczania, celów powietrznych jeden dywizjon , który pełni dyżur bojowy w gotowości bojowej Nr 2 niepełną grupą bojową z czasem przejścia do gotowości bojowej Nr 1 - 11 min. (przy zasilaniu z własnych elektrowni).
  • Dowodzenie dywizjonami realizować ze SD BA w m . Szczecin. Na ww. SD pełnić dyżur bojowy 24h w ilości zgodnej z etatem.
  • Gotowość bojową Dowództwa, sztabu, SD oraz 36, 37, 38 do osiągnąć do dnia 03.01.1969r.
  • Prowadzić prace mające na celu zabezpieczenie przeniesienia 26 BA OPK w drugiej połowie 1969 roku ze Szczecina do Gryfic i osiągnięcia gotowości bojowej przez kolejne dywizjony.
05.11 Grupy bojowe 40, 41, 42 do rozpoczynają trzymiesięczny kurs w Centrum szkolenia Specjalistów Radiolokacji i Artylerii w Bemowie Piskim.
07.12 Na podstawie rozkazu dcy 2 KOPK nr 00102 z 06.12 - dca 26 BA OPK wydał rozkaz na przegrupowanie 37 dywizjonu do m. MIĘDZYZDROJE w celu wykonania zadania specjalnego (zasadzka ogniowa w związku z nasileniem się lotów samolotów rozpoznawczych RFN). W dniu 27.12 zmienił go 38 do.
1969 r.
10-20.01 Wprowadzenie 36, 37, 38 do w system dyżurów bojowych.
01.02 Rozkaz dcy 2 KOPK Nr 0013 włącza 26 BA OPK w system Obrony Powietrznej Kraju.
22-28.02 Udział w ćwiczeniach taktycznych „Zima 69".
03.03 Minister Obrony Narodowej gen. broni Wojciech JARUZELSKI wizytuje Sztab 26 BA i 36 do.
04.04 Zmiana na stanowisku dcy 26 BA OPK. Obowiązki przyjmuje płk dypl. Jan ŁAZARCZYK.
08-12.04 W 15 Ośrodku Poligonowym Artylerii OPK w m. MRZEŻYNO strzelają pododdziały ochrony z PKM 2 - średnia ocena: 4,12.
18.03-16.08 Na podstawie rozkazu dcy WOPK Nr 0013 z 06.12.1968 r. w 36 do rozpoczęto proces formowania 40 do. Dowódca - kpt. Jan W1ATROWSKI.
20.04-11.08 W 37 do rozpoczęto proces formowania 41 do. Dowódca kpt. dypl. Alojzy DAHLKE.
2l.04-20.05 W 38 do rozpoczęto proces formowania 42 do. Dowódca mjr mgr inż. Jan SYPEK.
24.04 Rozkaz Nr 031/MON wyznacza ppłk Franciszka FOSZCZYŃSKIEGO na Szefa Sztabu 26 BA OPK.
10.05-14.06 Zgrupowanie poligonowe 36, 37, 38 do w m. PIENIĘŻNICA. Dowódca ppłk Adolf WYSZATYCKI.
15.05 Ppłk mgr inż. Henryk TOMASZCZAK obejmuje obowiązki Szefa Służb Technicznych - Zastępcy
Dowódcy Brygady.
03.07-17.07 Wyjazd na poligon do Aszułuku (ZSRR).
10.07 Pierwsze strzelania bojowe: 36do-4,61, 37 do-4,09, 38 do-4,64, batech z 37 do 4,74, SD-4,23.
22.07 Kompania honorowa pod dowództwem kpt. Jana MIELCZARKA bierze udział w odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
25-31.07 Udział w ćwiczeniu „Odra -Nysa 69”.
11.08 Przebazowanie 41 dywizjonu do MSD MRZEŻYNO GRYFICKIE.
16.08 Przebazowanie 40 dywizjonu do MSD KOŁCZEWO.
08.08 Przebazowanie 42 dywizjonu do MSD USTRONIE MORSKIE.
17-20.09 Kontrola pracy sztabowej przez komisję z WOPK (sztab, 36 do, 38 do).
12.11 Dowódca WOPK wyróżnił mjr ZARAWSKIEGO – starszego instruktora WF białą bronią, za organizację spartakiady WP i mistrzostw WOPK. 26 BA OPK zdobyła wicemistrzostwo kół sportowych 2 KOPK i 3 miejsce w punktacji ogólnej.
1970 r.
17-25.02 Egzaminy dopuszczające do pracy bojowej 39, 40, 41, 42 do.
28.02 Dowódca WOPK wyróżnia ppłk ROKICKIEGO za zdobycie miana przodującego dywizjonu w 1969 r.
03.03 Przekazanie obowiązków dcy 26 BA OPK płk dypl. Mieczysławowi WASĄGOWI.
13.04-25.05 Zgrupowanie poligonowe w Pieniężnicy (39, 40, 41 do).
19.04 Udział kompani honorowej w odprawie wart honorowych w Warszawie . Dowódca kpt. Edward SAWICKI
25.04 W 42 do rozpoczęto proces formowania 43 do. Dowódca kpt. inż. Ryszard PAWULSKI.
08-12.06 Strzelania poligonowe w Aszułuku (39 do-4, 40 do-5 i 41 do-5 oraz batech -5).
15.06 Grupa kwatermistrzowska przyjmuje obiekt w Gryficach. Dowodzi ppłk GĄGAŁO.
01.07 Zmiana na stanowisku szefa sztabu BA. Obowiązki przyjmuje ppłk BOLIŃSK1 Józef.
28.07 Sztab brygady rozpoczął działalność całością sił z Gryfic.
27-29.10 Pierwszy pobór żołnierzy do brygady w Gryficach (przysięga 20.12)
29.10 Przebazowanie 43 dywizjonu do MSD DĄBKI.
30.12 Rozkaz dcy 2 KOPK Nr 200/OPK dopuszcza 43 dywizjon do pełnienia dyżurów bojowych.
1971 r.
11.03 Przekazanie obowiązków Kwatermistrza Brygady - przyjmuje mjr Kazimierz KRAJNIK.
13.03 Przekazanie obowiązków zastępcy ds. politycznych - przyjmuje płk mgr Dionizy RUSTECKI.
12-26.06 Strzelania bojowe w Aszułuku: 42 do – 5 i 43 do – 4.
12-17.07 Kontrola problemowa 2 KOPK (sztab, 36 do, 38 do, 39 do).
24-28.08 Udział w ćwiczeniu „ ARGON 71"
1972 r.
13.02 Udział kompanii honorowej w odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Dca kpt. Edward SAWICKI.
01.08 Ubycie zastępcy dcy BA ds. politycznych płk RUSTECKIEGO.
20-29.09 Inspekcja Głównego Inspektoratu Szkolenia Bojowego. Przewodniczy płk dypl. Mieczysław ROMAN. Obejmuje Dctwo - 4,30, dd - 3,49, 37 do - 3,95, 40 do - 4,13, 41 do - 4,26.
18.10 Wizyta Ministra Obrony Czechosłowacji gen M. DZURA z Ministrem Obrony Narodowej gen. broni W. JARUZELSKIM w 39 do.
30.10 Obowiązki zcy dcy ds. politycznych obejmuje płk mgr Teofil ŚLIFARSKI.
18.10      Nadanie medalu „Za osiągnięcia w służbie wojskowej” i wyróżnienie 26 BA OPK w Dyrektywie Ministra Obrony Narodowej.
1973 r.
21-26.05 Kontrola kompleksowa 2 KOPK (sztab, dd, 36, 38, 43). Ocena: 4.
18.06-08.07 Zgrupowanie poligonowe w Płotach (36, 37, 38 do).
17.07-03.08 Strzelania bojowe w Aszułuku (36 do04,80, 37 do-3,91, 38 do-4,95, grupa dowodzenia-4,91)/
04-08.09 Mistrzostwa rakietowo-strzeleckie 2 KOPK dla dywizjonów ogniowych i baterii technicznych. 41 do i bateria techniczna 38 do mistrzami Korpusu.
10-14.09 Mistrzostwa rakietowo-strzeleckie WOPK . Bateria techniczna 38 do mistrzem WOPK, 41 do wicemistrzem WOPK.
19-21.09 Udział w ćwiczeniach „ Jesień 73".
29.09 Sformowanie 67 do (S- 125) MSD UNIEŚCIE. Dowódca kpt. mgr inż. Jan CZECZOTKA.
29.09 Sformowanie 66 do MSD WICKO MORSKIE. Dowódca mjr dypl. Marian JASKULSKI.
1974 r.
08-12.04 Kontrola kompleksowa WOPK (ocena: 4,02).
22-29.04 Kontrola gospodarcza (ocena: 4,03).
03.05 Ppłk mgr inż. Andrzej BREJWO obejmuje obowiązki szefa Służb Technicznych - zcy dowódcy 26 BA OPK.
10.05-02.06 Zgrupowanie poligonowe w Płotach (39, 40, 41do).
17-22.06 Strzelania bojowe w Aszułuku (39 do-3,69, 40 do-4,87, 41do-4,15).
30.09 Ppłk dypl. Michał KONKOWSKI obejmuje obowiązki zcy dcy 26 BA OPK ds. liniowych
20-25.10 W Ustce przyjęto 2 zestawy S-125M dla 66 i 67 do.
21.10 Sformowanie 71 do (S-125M) w m. POBIEROWIO. Dowódca kpt. dypl. Jan GOŁĘBIEWSKI. Stany osobowe czasowo zakwaterowane w budynkach wczasowych WDW MRZEŻYNO.
22.10 Sformowanie 70 do (S-125M) w m. ŁUNOWO. Dowódca mjr dypl. Andrzej DĄBROWSKI. Stany osobowe czasowo zakwaterowane w m. JANOGRÓD.
1975 r.
23-27.02 Udział w ćwiczeniu „Zima -75" kontrolowanym przez Sztab Generalny WP.
10.05 Przyjęcie zestawów S-125M dla 70 i 71 do (stacja Trzebiatów).
10-24.05 Strzelania bojowe w Aszułuku (42 do-4.88, 43 do-4,83, 67 do-4,71)
01.07 Włączenie 66 i 67 do w system dyżurów bojowych 2 KOPK.
04-05.09 Zawody rakietowo-strzeleckie WOPK (42 do - II wicemistrzem OPK).
wrzesień 67 do zdobywa tytuł ,,Mistrza Gospodarności WP".
1976 r.
13.03 Płk dypl. Michał KONKOWSKI obejmuje obowiązki dcy 26 BA OPK.
26-27.04 Udział w ćwiczeniu „ARGON - 76".
29.06 Płk Jan BOL1ŃSKI przekazuje obowiązki szefa sztabu 26 BA OPK.
01-16.07 W ramach ćwiczeń „TARCZA-76" 66 do wykonuje manewr na daleką odległość w rejon Poznania.
31.08-01.09 37 do uzyskuje tytuł wicemistrza zawodów użyteczno - bojowych WOPK.
20-25.09 Strzelania bojowe (66 do-4,83, 70 do-4,87, 71 do-4,88).
1977 r.
12.-29.05 Zgrupowanie i strzelanie z PKM - 2 w Mrzeżynie.
06-09.09 Strzelanie bojowe w Aszułuku (37 do-4,52, 38 do-4,49).
17.12 Promocja w Gryficach 103 absolwentów SOR. Promował Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii OPK gen bryg. Kryspian H1LLE.
grudzień Zdobycie przez 26 BA OPK Pucharu Przechodniego dcy WOPK za osiągnięcia sportowe.
1978 r.
05.02 Płk dypl. Michał KONKOWSKI zostaje wybrany radnym miasta Gryfice.
13-15.03 Udział w pierwszej części ćwiczenia „ BIZMUT - 78"
15.04 Wpisanie ppłk Bronisława ROKICKIEGO do „Księgi zasłużonych dla WOPK".
20-22.06 Udział w ćwiczeniu „GRANIT-78".
24.07-12.08 Zgrupowanie poligonowe (40, 43, 66, 70 do) w Zegrzu Pom. do celów nisko lecących.
18.08-15.09 Zgrupowanie poligonowe w Płotach (67, 39, 41 do).
04-15.09 Kontrola kompleksowa z Dowództwa OPK. Przewodniczy Szef Sztabu WOPK gen. bryg. M. GEMBICKI. Ocena dobra
06-155.09 Zawody użyteczno – bojowe, 40 do wicemistrzem OPK.
27.09-11.10 Strzelania bojowe w Aszułuku (39 do-4,88, 41 do-4,08, 67 do-4,85).
09-10.11 Udział w drugiej części ćwiczenia „BIZMUT-78".
08.12 Otwarcie Garnizonowego Klubu Oficerskiego w Gryficach.
22.12 Przekazanie obowiązków zcy dcy BA ds. liniowych przez ppłk M. JASKULSKIEGO. Przyjmuje ppłk dr Włodzimierz MASALSKI.
1979 r.
02.04-03.05 Zgrupowanie poligonowe w Płotach (40, 42, 43 do)
20-23.05 Strzelania bojowe w Aszułuku (40 do-4,79, 42 do-4,78, 43 do- 4,79).
04-25.08 Zgrupowanie PKM-2 w Mrzeżynie.
13.08-27.09 Zgrupowanie poligonowe w Zegrzu Pom. do celów nisko lecących. Pierwszy turnus do 18.08. (37, 39, 67, 71 do), drugi turnus (38, 41, 66, 70 do).
14-16.09 Zawody użyteczno - bojowe OPK. 40 do dowodzony prze mjr KOŁODZIEJA Mistrzem WOPK.
listopad Wyróżnienie przez Ministra Obrony Narodowej 26 BA OPK medalem ,, Za osiągnięcia w służbie Wojskowej”.
1980 r.
15.03-20.07 Kontrola gospodarcza (sztab, 38, 39, 41, 42, 66, 67 do). Ocena: 3,71.
12-13.05 Udział w ćwiczeniu „Wiosenna Burza”.
31.05 Przekazanie obowiązków zcy dcy BA ds. politycznych . Zdaje płk mgr Kazimierz SZELĄG. Obejmuje ppłk mgr Tadeusz PANASIUK.
13-18.06 Udział w ćwiczeniu „GRANIT-80" . Obserwuje działania Szef OPL UW gen. I. PIERWOW.
14-21.07 Inspekcja Komisji Układu Warszawskiego (36, 40, 41, 43, 70, 71 do, sztab.) Ocena: 4,32.
17.08-??.09 Strzelanie 36, 70 i 71 do na poligonie ASZUŁUK w ramach II etapu ćwiczenia 2 KOPK pk. ARGON-80 Dywizjony trafiły wszystkie cele uzyskując ocenę bardzo dobrą.
12-16.09 Zawody użyteczno- bojowe. 40 do 1-szym wicemistrzem WOPK.
listopad     Wyróżnienie przez Ministra Obron Narodowej 26 BA OPK medalem „ Za osiągnięcia w Służbie Wojskowej''
1981 r.
07-29.06 Strzelania bojowe w Aszułuku (37 do - 4,81, 38 do - 4,85 i 66 do - ponad 4,90).
13.12 Wprowadzenie stanu wojennego na terenie PRL.
13.12 Przysięga młodego rocznika (500 żołnierzy) w koszarach w m. GRYFICE.
do 31.12 Wykonywanie zadań patrolowo-ochronnych na terenie miasta Gryfice i miejscowości zamieszkania kadry. Pełnienie wzmocnionych dyżurów bojowych całością sił i środków. Brygada nie była angażowana do działań o charakterze operacyjnym.
1982 r.
24.02 Uruchomienie automatycznego systemu dowodzenia brygadą „WEKTOR 2WM".
03.05 Otwarcie odrestaurowanej (zabytek) biblioteki publicznej w Gryficach. Minister Kultury i Sztuki wyróżnia Garnizon Gryficki Dyplomem Honorowym .
22.05 Przekazanie obowiązków szefa sztabu BA przez płk dypl. Stefana BARTCZAKA. Obowiązki przyjął ppłk dypl Marian DUL.
28.06-03.07 Udział w ćwiczeniach „ GRANIT - 82". OPK. Srebrny medal „ Za zasługi dla WOPK
05-09.09 Zawody użyteczno-bojowe – 43 do wicemistrzem WOPK
1983 r.
08-11.02 Kontrola problemowa DOPK (wyszkolenie specjalistyczne: SD, 38, 40, 43, 66 do).
05.04-07.05 Zgrupowanie poligonowe w Płotach (39, 41, 67 do).
10-25.05 Strzelanie bojowe w Aszułuku (39 do-4,75, 41 do-4,67, 67 do- 4,70).
12.10 Wręczenie 26 BA OPK „Orderu Sztandaru Pracy II klasy" nadanego przez Radę Państwa - order przypinał do sztandaru Dowódca WOPK gen. dyw. Longin Łozowicki oraz Medalu „Gryfa Pomorskiego".
18-25.11 Inspekcja Sił Zbrojnych (ocena dobra).
1984 r.
01.03 Wyróżnienie 39 do medalem „ Za zasługi dla WOPK".
21-27.05 Udział w ćwiczeniu „ GRANIT - 85",
30.05-12.06 Zgrupowanie poligonowe PKM 2 w Mrzeżynie.
30-31.07 Strzelanie na poligonie Wicko Morskie z „Strzała 2M".
wrzesień IX zawody użyteczno-bojowe - 38 do mistrzem WOPK.
1985 r.
25-26.03 Udział w ćwiczeniu „Wiosenna Groza".
06.05-15.06 Zgrupowanie w Goleniowie (trzy turnusy po 4 dywizjony) – szkolenie z przejścia z położenia bojowego w marszowe dywizjonu i w zwalczaniu celów nisko lecących.
01.07 Rozpoczęcie formowania 78 pułku artylerii OPK (zakończono 30.09.1986r.).
23-25.08 Udział w ćwiczeniu „ Ocelot - 85".
10-13.10 Zawody użyteczno-bojowe - 39 do Mistrzem WOPK.
16.12 Przekazanie obowiązków szefa sztabu BA przez płk DULA. Obowiązki objął mjr dypl. inż. Mieczysław KACZMAREK.
1986 r.
29.01-27.04 Przeszkolenie stanów osobowych na zestaw S-200 w Gatczynie (ZSRR). 70 żołnierzy zawodowych i 31 żołnierzy służby zasadniczej.
07-11.04 Kontrola kompleksowa WOPK (36, 37, 41, 42 do).
06-25.05 Strzelanie bojowe w Aszułuku (40 do-4,16, 42 do-4,78, 43 do-4,76, 70 do-4.32).
21.07-25.08 Przezbrojenie 41 do na zestaw S-125M Newa.
listopad Nadanie 26 BA OPK medalu „ Za osiągnięcia w służbie wojskowej” przez Ministra Obrony Narodowej i medalu „Za zasługi dla WOPK”.
05-21.11 Dostawa sprzętu zasadniczego S-200 dla 78 pułku.
1987 r.
06.02 Przekazanie obowiązków zcy dcy BA ds. politycznych. Obejmuje ppłk mgr Stanisław ZŁOTOGÓRSKI.
16-21.03 Kontrola kompleksowa Sztabu Generalnego WP.
04.05 Dopuszczenie 1 do 78 pa do dyżurów bojowych.
13-15.05 Wizyta w pułku Ministra Obrony Narodowej gen. broni Floriana Siwickiego.
10-25.06 Strzelanie na poligonie Wicko Morskie pzr S-2M.
12.09 Przekazanie obowiązków szefa sztabu BA dla ppłk dypl. Wojciecha KOŁODZIEJA.
21-30.09 Zawody użyteczno- bojowe - 70 do mistrzem WOPK.
listopad     Nadanie 26 BA OPK medalu „ Za osiągnięcia w służbie wojskowej” przez Ministra Obrony Narodowej.
1988 r.
20.02

Obchody XX- lecia 26 Brygady Artylerii OPK.

Foto. 11. Medal pamiątkowy z okazji XX-lecia 26 BA OPK.

15-22.03     Kontrola kompleksowa DWOPK (sztab, dd, 38, 43, 66, 67 do). Ocena 3,83.
10-25.05     Udział w ćwiczeniach „ Ocelot-88”. Strzelanie bojowe w Aszułuku78 pr – ocena: 4,23.
05.11     Przekształcenie dywizjonu dowodzenia brygady w samodzielną jednostkę (82 ddow)
1989 r.
12-23.07 Strzelania bojowe (36 do-4,84, 41 do-4,77, 71 do-4,79).
07.09 Przekazanie obowiązków dowódcy brygady dla płk dypl. Wojciecha KOŁODZIEJA.
16.11     Zmiana nazwy brygady na 26 Brygadę Rakietową OPK.
1990 r.
01.02 Przekazanie obowiązków Dowódcy 26 BR OPK dla ppłk mgr inż. Zygmunta SALATA.
30.04 Rozformowanie 37 i 66 dywizjonu.
21.06 Przekazanie obowiązków zcy dcy ds. liniowych dla ppłk dypl. Zbigniewa PAROLA.
13-22.08 Inspekcja Sił Zbrojnych . Rozpoczyna ją msza polowa w intencji brygady. Mszę odprawia ks. ppłk Bąk - kapelan garnizonu Szczecin.
1991 r.
10.01 Przekazanie obowiązków zcy dcy ds. liniowych. Obejmuje mjr dypl. Jan GABRYŚ.
07.10 Przekazanie obowiązków dcy brygady dla ppłk dypl. Zbigniewa PAROLA.
21.10 Zmiana nazwy na 26 Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej (26 BR OP) i nazw dywizjonów ogniowych na dywizjon rakietowy (dr OP).
1992 r.
01-15.08 Udział żołnierzy w pielgrzymce na Jasną Górę.
m-c 04-05 Zgrupowanie poligonowe w Nadarzycach (dwie tury po 3 dywizjony z manewrem sprzętu na poligon).
1993 r.
m-c 03-04 Przezbrojenie 41 dr na zestaw samobieżny S-125M.
03.06 41 dr jako pierwszy dywizjon brygady wykonuje strzelania na krajowym m poligonie w Ustce. Są to strzelania kwalifikacyjne nowego zestawu.
m-c 05-06 Zgrupowanie poligonowe w Nadarzycach (dwie tury po 3 dywizjony).
04-05.06 Spotkanie pokoleń przeciwlotników z całego WLOP w Mrzeżynie.
06.11

Obchody XXV-lecia brygady połączone ze spotkaniem pokoleń. Dowódca WLOP wyróżnia brygadę statuetką IKARA.

Foto. 12. Medal pamiątkowy z okazji XXV-lecia 26 BR OP.

17.11 Przezbrojenie 36 dywizjonu w zestaw S -125 M.
1994 r.
m-c 04-05 Zgrupowanie poligonowe w Nadarzycach.
22.05 W ramach ćwiczeń KARAT-94 36 i 41 dr wykonują strzelania bojowe na poligonie w Ustce. 36 dr: ocena 4,89. 41dr wykonuje strzelania kwalifikacyjne. Pokaz sprzętu dywizjonu dla Prezydenta RP Lecha Wałęsy.
1995 r.
25.04-03.06 Zgrupowanie poligonowe w Ustce do ćwiczeń „ KARAT- 95". Pierwsze strzelanie całością dywizjonów brygady na krajowym poligonie. Oceny wszystkich dywizjonów ponad 4,50.
24.06 Wręczenie brygadzie sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo. Przewodniczącym Komitetu Fundatorów sztandaru jest Roman Łobożewicz. Rodzicami chrzestnymi: pani Janina OLAWA i pan Michał GIBUŁA. Wręczał sztandar w imieniu Prezydenta gen. dyw. pil. Jerzy GOTOWAŁA - Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz kapitan Bronisław KOZŁOWSKI proboszcz parafii w Gryfinie (jednocześnie pełniący od 1991r. obowiązki kapelana w 39 dywizjonie rakietowym.
30.08 Rozwiązanie 67 dywizjonu.
26.09 Rozwiązanie 43 dywizjonu.
05.10 Rozwiązanie 42 dywizjonu.
17.11 Wyróżnienie brygady „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych" ((równoznaczne z zaliczeniem brygady do najlepszych jednostek Wojska Polskiego).
1996 r.
19-23.02 Ćwiczenia sprawdzające kontrolowane przez Szefa Wojsk Rakietowych WLOP
01.07 Przybycie do Brygady Kapelana celem sprawowania opieki duszpasterskiej (ks. ppor Jerzy DUDA).
25-27.05 Udział żołnierzy w powitaniu Obrazu Matki Boskiej Hetmanki (Gryfice).
01-16.08 Udział żołnierzy w pielgrzymce na Jasną Górę
1997 r.
04.02 Wizyta arcybiskupa Mariana Przykuckiego na Sali Tradycji Brygady.
lipiec Udział wydzielonych sił i środków brygady w akcji przeciwpowodziowej w rejonie Wrocławia i Gryfina.
10.09 Wręczenie pierwszych odznak pamiątkowych brygady.
1998 r.
17.04-03.05 Inspekcja Departamentu Kontroli MON. Przewodniczący gen. bryg. MAINDA. Ocena 4,18.
01-15.08 Udział żołnierzy w pielgrzymce na Jasną Górę.
1999 r.
11.03 Chor. Kamil PINTAL z 71 dr wyróżniony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi „Za Dzielność” (za uratowanie w dniu 18.08.1998 r. tonącego człowieka).
11.04-03.05 Zgrupowanie przed poligonowe w Babich Dołach.
04-29.05     Wszystkie siły i środki 26 BR OP brały udział w pierwszym międzynarodowym ćwiczeniu pod kryptonimem „OCELOT-99”. W ćwiczeniu brali udział żołnierze armii polskiej, czeskiej i niemieckiej. Strzelania wykonały na poligonie 38, 39, 40, 41, 70, 71dr OP oraz inne dodatkowo przydzielone siły i środki.  Ocenę 5,00 uzyskał 70 dr OP - dowódca p.o. mjr mgr inż. Jerzy KOPEĆ. Ocena 26 BR OP 4,58.
20-21.05 Zlot aktywu Turystycznego WLOP „WOLIN 99”.
11-13.06 Udział żołnierzy w spotkaniu z Ojcem Świętym w Sandomierzu.
31.10 Rozwiązanie 36 dr.
17.11 Wyróżnienie brygady „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych”
18.12 Przekazanie obowiązków przez szefa sztabu BR. Obejmuje ppłk dypl. Adam HODERNY.
2000 r.
1 kwartał Rozpoczyna się proces rozwiązania 38, 39, 40 i 70 dr.
15.05 Przekazanie obowiązków dcy BR. Przyjmuje płk dypl. Andrzej TETKOWSKI.
m-c 09-11 Rozwiązanie 38, 39, 40 i 70 dr.
2001 r.
styczeń Rozpoczyna się proces rozwiązania Dowództwa Brygady i dywizjonu dowodzenia.
październik Przekazanie 41 i 71 dr dywizjonu w podporządkowanie 78 pułku rakietowego MRZEŻYNO.
18.12 Uroczysta zbiórka z okazji pożegnania sztandaru.
31.12 Zakończenie funkcjonowania 26 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Przekazanie sztandaru do muzeum Wojska Polskiego, elementów wyposażenia Sali Tradycji do sali tradycji WLOP i Muzeum Tradycji Wojsk OPL – Koszalin.

Do spisu treści ]

3. Fotografie i dokumenty.

26 BR OP to nie tylko sprzęt bojowy i zadania. To przede wszystkim ludzie. Czasami mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, na które dzisiaj patrzą z sentymentem. Temat "Fotografie i dokumenty" powstaje na podstawie materiałów przesyłanych przez byłych żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy służby zasadniczej.


Dowództwo 26. BR OP i dowódcy dywizjonów 26 BR OP – Gryfice – 1989 r.
Fot 12a. Dowództwo 26. BR OP i dowódcy dywizjonów 26 BR OP – Gryfice – 1989 r.
Na zdjęciu od lewej: ppłk Zygmunt Gaik, mjr Krzysztof Tokarczyk, ppłk Lech Grzywnowicz, ppłk Władysław Trzeciak, ppłk Edward Kornicki, mjr Edward Mazur, ppłk Kazimierz Korbik, ppłk Andrzej Zych, ppłk Wojciech Kołodziej, mjr Lech Ziółkowski, ppłk Leszek Kmicikiewicz, ppłk Leszek Borowski, ppłk Stanisław Złotogórski, mjr. Krzysztof Kierwiński, ppłk Eugieniusz Suchłabowicz i kpt. Stanisław Lewoniewski. Foto. Arch. Edward Kornicki.
 


Odprawa kadry dowódczej 26. BR OP z udziałem dowódcy 2 KOP i WLOP.
Fot 12b. Odprawa kadry dowódczej 26. BR OP z udziałem dowódcy 2 KOP i WLOP.
Na zdjęciu od lewej: gen. dyw. Longin Łozowicki – dowódca WLOP, ppłk Jan Winiarski – dowódca dywizjonu, mjr Stanisław Świeca – dowódca dywizjonu, ppłk Edward Kornicki – dowódca dywizjonu i gen. bryg. Ryszard Michalik – dowódca 2. KOP. Tyłem stojący, płk Michał Konkowski – dowódca 26. BR OP. Foto. Arch. Edward Kornicki.
 


Czas do rezerwy... Ostatnie pamiątkowe zdjęcie w Sali Tradycji 26. BR OP.
Fot 12c. Uroczystość pożegnania z bronią ppłk. Leszka Grzywnowicza i ppłk. Władysława Trzeciaka w sztabie 26. BR OP.
Na zdjęciu, od lewej, ppłk Leszek Grzywnowicz, ppłk Władysław Trzeciak, płk rez. Michał Konkowski, ppłk rez. Eugieniusz Suchłabowicz i ppłk Edward Mazur. Foto. Arch. Władysław Trzeciak.
 


Pożegnanie z Wydziałem Szkolenia płk. Henryka Kaźmierowskiego.
Foto 12d. Pożegnanie z Wydziałem Szkolenia płk. Henryka Kaźmierowskiego, zastępcy dowódcy 26 BR OP ds. liniowych. W pierwszym rzędzie od lewej: chor. Wiesław Dudziński, ppłk Zbigniew Parol, Wanda Silecka, płk Henryk Kaźmierowski, Bożena Swoboda, por. Sławomir Kowalski. W drugim rzędzie od lewej: mjr Marian Walentynowicz, chor. Skrzypczak, por. Waldemar Gęsior, mjr Lesław Kmicikiewicz, chor Sylwester Królak, ppłk Waldemar Bamber, mjr Eugeniusz Heinrich. Z tyłu: kpt. Andrzej Błaszyński, chor. Ignacy Marcinkiewicz, por. Piotr Jurek.
Foto: Z archiwum Zbigniewa Żołny.
 


Szkolenie kadry WOPK odpowiedzialnej za szkolenie bojowe.
Foto 12e. Kadra odpowiedzialna w 26. BR OP za szkolenie bojowe uczestniczyła w cyklicznych szkoleniach organizowanych przez Szefostwo WRiA WOPK . Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia zorganizowanego na bazie 4 BR OP w Gdyni. Foto: Z archiwum Zbigniewa Żołny.
 


Pożegnanie z Wydziałem Szkolenia kpt. Zbigniewa Żołny.
Foto 12f. Pożegnanie z Wydziałem Szkolenia 26. BR OP kpt. Zbigniewa Żołny (21 stycznia 1997 roku). Na zdjęciu na pierwszym planie: ppłk Edward Mazur, chor. Sylwester Krolak, kpt. Zbigniew Żołna, chor. Jan Skrzypczak, chor. Jan Wasiszek. Stoją w pierwszym rzędzie: kpt. Andrzej Kamiński, chor. Czesław Nierebiński, płk Bernard Sawicki, chor. Jan Chruściel, ppłk Adam Hoderny. Stoją w drugim rzędzie: kpt. Sławomir Kowalski, chor. Jacek Drewniak, por. Jankowski, chor. Wiesław Dudziński, chor. Jan Słysz, por. Piotr Jurek, mjr Andrzej Błaszyński, mjr Wiesław Telep, por. Robert Stachurski, sierż. Zbigniew Olechnowicz. Foto: Z archiwum Zbigniewa Żołny.
 


Czas do rezerwy... Ostatnie pamiątkowe zdjęcie w Sali Tradycji 26. BR OP.
Foto 12g. Czas do rezerwy... Ostatnie pamiątkowe zdjęcie w Sali Tradycji 26. BR OP.
Na zdjęciu, od lewej, dowódcy dywizjonów w towarzystwie małżonek: ppłk Wacław Kozak, ppłk Andrzej Pasternak, ppłk Lech Ziółkowski i ppłk Edward Kornicki. Foto. Arch. Edward Kornicki.


Przygotowania do wysadzenia 10 ładunków bojowych rakiet W–755.
Foto 12h. Poligon Nadarzyce. Nadszedł i koniec PZR S–75M Wołchow. Oficerowie 26. BR OP, mjr Jan Dzierzkowski i mjr Zbigniew Żołna, podczas przygotowania do wysadzenia 10 ładunków bojowych rakiet W–755. Foto: Z archiwum Zbigniewa Żołny.
 


Wysadzenie 10 ładunków bojowych rakiet W–755.
Foto 12i. Poligon Nadarzyce. 10 ładunków bojowych rakiet W–755 mniej. Foto: Z archiwum Zbigniewa Żołny.
 


Pozostałości po wysadzeniu 10 ładunków bojowych rakiet W–755.
Foto 12j. Poligon Nadarzyce. Pozostałości po wysadzeniu 10 ładunków bojowych rakiet W–755 prezentują st. chor. sztab. Józef Jażewicz i mjr Zbigniew Żołna. Foto: Z archiwum Zbigniewa Żołny.
 Film p.t. “Metodyka niszczenia środków pirotechnicznych rakiet przeciwlotniczych”. Scenariusz i realizacja: mjr mgr Jerzy Kufel. Konsultantami przy produkcji filmu byli: ppłk Krzysztof Fojut, mjr Jan Dzierkowski i st. chor. szt. Józef Jażewicz.
 


Zdjęcie pamiątkowe z pożegnania do rezerwy mjr. Eugeniusza Heinricha.
Foto 12l. Styczeń 1996 roku, czas do rezerwy... Zdjęcie pamiątkowe z pożegnania do rezerwy mjr. Eugeniusza Heinricha. Na zdjęciu klęczą od lewej: Władysław Mucha, Eugeniusz Heinrich, Stanisław Jacniacki, st. sierż. sztab. Jerzy Gawlik. Stoją od lewej: Witold Modzelewski, Sławomir Kowalski, Jan Dzierzkowski, Tadeusz Sokół, Zbigniew Olechnowicz, Jan Misiejuk, Zbigniew Buksik, Krzysztof Fojut i Aleksander Klepaczko. Foto: Z archiwum Eugeniusza Heinricha.
 


Pamiątka wspólnej służby w sztabie 26. BR OP.
Foto 12m. Pamiątka wspólnej służby w sztabie 26. BR OP wręczana przez oficerów 26. BR OP.


Poligon Ustka, maj 1995 rok.
Foto 12n. Poligon Ustka, maj 1995 rok. Foto: Z archiwum Krzysztofa Fojuta.

Na zdjęciu nr 12n część grupy technicznej przygotowującej rakiety do strzelań poligonowych. Od lewej stoją: mjr Władysław Mucha - 26. BR, chor. Kamiński - 41. dr, st. chr. Romanowicz - 71. dr, chor. sztab. Kalinowski - 41. dr, por. Kwaśniewski - 71. dr, st. sierż. Duch - 71. dr, ????, st. chor. Kapcewicz - 26. BR, plut. Kaszlej - 41. dr, ppłk Krzysztof Fojut - 26. BR i st. sierż. Kmieciak - 71 dr.

Grupa techniczna bazowała na strefie technicznej w 43. dr OP m. Dąbki, ze względu na bliskość poligonu. W tle naczepa PS-8RF, efekt projektu racjonalizatorskiego płk. Andrzeja Brejwo - szefa służb technicznych - zastępcy dowódcy 26. BR OP, ppłk. Krzysztofa Fojuta - oficera służb technicznych 26. BR OP i płk. Pawła Siudy - kierownika 7. WT m. Toruń.


Październik 2000 roku. 2 Baza Lotnicza i Służba Samochodowa 2 KOP organizują kolejny kurs kierowców dla żołnierzy służby zasadniczej. Po dwóch miesiącach, żołnierze-kierowcy zasilali szeregi jednostek 2 KOP, w tym 26 BR OP. Jednym z nich był bomb. Adam Bieńkiewicz - kierowca kompanii remontowej dywizjonu dowodzenia 26 BR OP.

Szkolna kompania samochodowa - Bydgoszcz 2000.

Fot 13. 1 i 2 pluton 2. szkolnej kompanii samochodowej (d-ca kpt. Pytlarz) - Bydgoszcz 2000 rok. Foto. arch. Adam Bieńkiewicz.

 

 

Gdzie diabeł nie może...

Fot 14. "Gdzie diabeł nie może, tam ... Bieńkiewicza pośle".
Na ziemi - szer. Daniel Cwener, "w samolocie" od lewej: szer. Adam Bieńkiewicz i szer. Sebastian Lipiński. Foto. arch. Adam Bieńkiewicz.

 


Jest 13 kwietnia 2007 roku. Pan Adam Bieńkiewicz robi miłą niespodziankę dla sympatyków WRiA.PL. Udaje się na teren byłego Sztabu 26. BR OP w Gryficach  i wykonuje sympatyczne zdjęcia. Czy odpowiadają one na pytanie: Co nam zostało z tamtych lat, 26. Brygado ?  

 

Sztab 82 dd 26. BR OP w Gryficach

Fot 15. Sztab 82 dywizjonu dowodzenia 26. BR OP w Gryficach. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

 

 

Zobaczcie sami. Zapraszam do galerii: "Obiekty po Sztabie 26. BR OP w Gryficach w obiektywie Adama Bieńkowskiego". 

 


W sierpniu 2007 roku, pan Adam Bieńkiewicz wykonał kolejne zdjęcia byłych obiektów sztabu 26 BR OP w Gryficach:

 

Budynek Klubu Żołnierskiego 26. BR OP w Gryficach

Fot 16. Budynek byłego Klubu Żołnierskiego 26 BR OP w Gryficach. Obecnie zajmowany przez hurtownie.

 

Budynek byłej izby chorych 26. BR OP w Gryficach

Fot 17. Budynek byłej izby chorych 26. BR OP w Gryficach. Obecnie siedziba Sanepidu.

 

Budynek byłej meteorologii 26. BR OP w Gryficach

Fot 18. Budynek byłej meteorologii 26. BR OP w Gryficach. Obecnie Biznes Park.

 


4. 86  Nieetatowa Baza Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego

 

W 26 BR OPK w 1976 roku powstała 86  Nieetatowa Baza Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego. Miała za zadanie  zaopatrywanie 27 jednostek w tym 6 oddziałów gospodarczych. Baza powstała na bazie komórki zaopatrzenia 26 BR OP i 28 brt. 

 

Pierwszym kierownikiem Bazy był ppłk mgr inż. Mieczysław Marcinkowski (czasami nazywany prezesem). Kolejnymi kierownikami byli: ppłk mgr inż. Aleksander Blejsz i ppłk inż. Janusz Szafoni.
 


Kadra Nieetatowej Bazy Zaopatrzenia Materiałowo Technicznego 26 BR OP Gryfice.
Fot 19. Kadra 86 Nieetatowej Bazy Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego. Foto: Arch. Aleksander Blejsz.
 

Zdjęcie ( z 1991 roku) przedstawia pożegnanie do rezerwy ppłk Mieczysława Marcinkowskiego i mjr Dyczkowskiego  w gronie kolegów ze służb technicznych, w większości pracowników Nieetatowej Bazy Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego. 

W pierwszym rzędzie stoją: ppłk Tadeusz Sokół, ppłk Mieczysław Marcinkowski, Czesława Śliwa -księgowa Bazy, mjr Dyczkowski - st. inż. sł. sam., chor. Edmunt Krawcewicz, st. chor. sztab. Zdzisław Runiewicz, mjr Władysław Mucha. 

W drugim rzędzie stoją : sierż. Jackowski, ppłk Aleksander Blejsz, sierż. Silecki, sierż. Szczołko, st. chor. sztab. Stanisław Jacniacki, pan Aleksander Kozielski, kpt. Witold Modzwlewski, chor. Mirosław Śliwa, ppłk Janusz Szafoni, ppłk Kazimierz Igielski. 

 

Do spisu treści ]