Home – strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. Artykuł do pobrania w formie pliku PDF.

 

Krzysztof Popławski


Wersja 1 (03/2011)

Rozdział V-4-3

WOJSKA RAKIETOWE OBRONY POWIETRZNEJ CZECHOSŁOWACJI
I. PARĘ SŁÓW O CZECHOSŁOWACJI

Godło Czechosłowacji

Czechosłowacja (w latach 1960-1990: Czechosłowacka Republika Socjalistyczna (Československá Socialistická Republika – ČSSR) w okresie przynależności do Układu Warszawskiego odgrywała strategicznie bardzo istotną rolę.

Jej położenie w Europie i graniczenie w zachodniej części z Republika Federalną Niemiec (krajem należącym do NATO), determinowało zarówno liczebność jak i odpowiednią dyslokację sił zbrojnych. Skoncentrowane były one głównie w zachodniej i centralnej części kraju, jak również w rejonie ważnych ośrodków przemysłowych.


II. POWSTANIE WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ CZECHOSŁOWACJI

Powstanie i droga rozwoju armii czechosłowackiej przebiegała dość podobnie do innych krajów przynależących do Układu Warszawskiego. Dotyczyło to w szczególności wojsk obrony powietrznej, w tym artylerii przeciwlotniczej, początkowo lufowej a od lat 60–tych – rakietowej.

Zgodnie z przyjętymi planami rozwoju sił zbrojnych krajów Układu Warszawskiego, Czechosłowacja wdrażała model organizacyjny stosowany w ZSRR. Postanowiono w związku z tym utworzyć zupełnie nowy rodzaj sił zbrojnych – wojska obrony powietrznej kraju (protivzdušné obrany státu, w skrócie – PVOS). Aby umożliwić kompleksowe realizowanie stawianych zadań wojska te miały zawierać w sobie 3 komponenty bojowe: lotnictwo myśliwskie, wojska radiotechniczne i wojska artylerii przeciwlotniczej (docelowo rakietowej).

Plany zaczęły oficjalnie nabierać realnych kształtów w drugiej połowie 1960 roku. Decyzją Ministra Obrony CSRS w dniu 1.10.1960 r. sformowano związek operacyjny pod nazwą 7. Armia Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Kraju (7. armáda letectva a protivzdušné obrany státu (7. A LaPVOS) z siedziba w Pradze. Warto zauważyć, że oprócz Czechosłowacji tylko Związek Radziecki tworzył tak wysoki szczebel organizacyjny w wojskach obrony powietrznej. W innych krajach formowano co najwyżej korpusy. W początkowym okresie dowództwu nowoutworzonej armii podlegały dywizje lotnictwa myśliwskiego (1, 2, 3, 22), 34. dywizja lotnictwa myśliwsko–bombowego oraz samodzielne pułki (myśliwskie, szturmowe, rozpoznawcze, bombowe itp.), a także pułki radiotechniczne oraz pułki artylerii przeciwlotniczej. Dziwić może pojawienie się w jej składzie np. jednostek lotnictwa bombowego czy rozpoznawczego, ale było to posunięcie na okres przejściowy.

Kolejna faza przedsięwzięć organizacyjnych miała miejsce już rok później, czyli w 1961 roku. Na mocy rozporządzenia o zmianach organizacyjnych i dyslokacyjnych (006190-OMS-1961/20.7.1961) z dniem 1.09.1961 zreorganizowano dowództwo 7. Armii OP i Lotnictwa (7. APVOSL) na dowództwo 7. Armii OP (7. APVOS). Ze składu 7. Armii wydzielono natomiast część jednostek lotniczych, które podlegały jej w okresie przejściowym, ale “nie pasowały” do realizacji zadań stawianych przed wojskami OP. Utworzyły one 1. samodzielny mieszany korpus lotniczy (1. samostatný smíšený letecký sbor (1. ssmls)).

Pozostałe w strukturze 7. Armii OP jednostki w celu sprawniejszego dowodzenia podporządkowano dwóm nowym dowództwom, które stanowiły dodatkowy, pośredni szczebel dowodzenia. Były to:

 • dowództwo 3. Korpusu OP (3. sbor PVOS) - Žatec
 • dowództwo 2. Korpusu OP (2. sbor PVOS) - Brno

Jednostki rozdzielone pomiędzy dowództwa obu korpusów miały za zadanie realizować działania na wyznaczonym obszarze odpowiedzialności.

Zachodnią część kraju osłaniał 3. Korpus OP z siedziba dowództwa w miejscowości Žatec. Jego zadaniem była osłona Pragi, Pilzna. Korpus powstał na bazie rozformowanego dowództwa 3. DLM (3.sld).

Wschodnią i centralną część kraju osłaniał 2. Korpus OP z siedziba dowództwa w Brnie. Jego zadaniem była osłona Brna, Bratysławy, regionu przemysłowego Ostrawy oraz leżącego na terenie Słowacji regionu Pováží. Korpus powstał na bazie rozformowanego dowództwa 22. DLM (22.sld).

W składzie obu korpusów znalazły się po 3 pułki lotnictwa myśliwskiego (z rozformowanych dywizji lotnictwa myśliwskiego), brygady i pułki artylerii przeciwlotniczej, nowo powstałe brygady rakietowe oraz 8 samodzielnych batalionów radiotechnicznych (samostatný radiotechnický prapor) sformowanych na bazie istniejące wcześniej 4 pułków radiotechnicznych (radiotechnický pluk).

[ Do spisu treści]


III. POWSTANIE WOJSK RAKIETOWYCH OP CZECHOSŁOWACJI

Najbardziej nas interesujący komponent OP, czyli jednostki artylerii przeciwlotniczej (poprzednik wojsk rakietowych OP) podlegały największym przemianom. Wynikało to z całkowitej zmiany struktury, dyslokacji i przede wszystkim wyposażenia. Wymagało to ogromnego nakładu pracy w zakresie szkolenia z obsługi nowego sprzętu, a także w zakresie rozbudowy inżynieryjnej stanowisk ogniowych, zaplecza technicznego oraz miejsc zakwaterowania.

Do 1.10.1960 r. istniały następujące brygady, pułki i dywizjony artylerii przeciwlotniczej (protiletadlové dělostřelecké brigády, protiletadlový dělostřelecký pluk, protiletadlový dělostřelecký oddíl):

 • 76. brygada artylerii przeciwlotniczej – Brno
 • 77. brygada artylerii przeciwlotniczej – Ostrava
 • 151. pułk artylerii przeciwlotniczej – Praha
 • 159. pułk artylerii przeciwlotniczej – Praha
 • 161. pułk artylerii przeciwlotniczej – Stará Boleslav
 • 164. pułk artylerii przeciwlotniczej – Kostelec nad Labem
 • 182. pułk artylerii przeciwlotniczej – Most
 • 184. pułk artylerii przeciwlotniczej – Brno
 • 185. pułk artylerii przeciwlotniczej – Dobřany
 • 186. pułk artylerii przeciwlotniczej – Pezinok
 • 187. pułk artylerii przeciwlotniczej – Brno
 • 188. pułk artylerii przeciwlotniczej – Místek
 • 189. dywizjon artylerii przeciwlotniczej – Český Těšín
 • 193. pułk artylerii przeciwlotniczej – Nový Bohumín

Jednostki te były wyposażone w działa przeciwlotnicze i nie spełniały już przez to wymagań ówczesnego pola walki, na którym dominowały samoloty odrzutowe. Niektóre pułki podlegały dowództwu 71. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (71. protiletadlové dělostřelecké divize) z siedzibą w Pradze. Dywizja ta istniała w okresie 1.11.1955-15.08.1961 r. i miała w swoim składzie 151, 159 i 163 pułki artylerii przeciwlotniczej rozmieszczone w rejonie, choć podobno 163 pułk rozformowano już 15.07.1958 r.


Rozmieszczenie jednostek artylerii przeciwlotniczej (lufowej) przed 1.10.1960 r.
Rys. nr 01. Rozmieszczenie jednostek artylerii przeciwlotniczej (lufowej) przed 1.10.1960 r. Powiększ rysunek.

Dzień 1.10.1960 r., czyli data formalnego utworzenia 7. Armii OP był równocześnie dniem, kiedy rozpoczęto tworzenie nowych struktur artylerii przeciwlotniczej. Wtedy rozformowano dwa pierwsze pułki artyleri przeciwlotniczej:

 • 164. pułk artylerii przeciwlotniczej – Kostelec nad Labem
 • 193. pułk artylerii przeciwlotniczej – Nový Bohumín

Równocześnie z rozformowywaniem jednostek artylerii przeciwlotniczej OP wyposażonych w działa przeciwlotnicze tworzono stopniowo jednostki rakietowe (dywizjony), rozlokowując je na specjalnych stanowiskach ogniowych wznoszonych w ściśle określonych miejscach. Nowe jednostki rakietowe przewidziano bowiem do obrony newralgicznych rejonów, czyli stolicu kraju – Pragi, dalekiego przedpola Pragi od strony zachodniej, rejon Brna, Bratysławy oraz terenów przemysłowych w okolicach Ostrawy.

Podstawową jednostka organizacyjną wojsk rakietowych OP był dywizjon rakietowy. Rozmieszczony w miejscu stałej dyslokacji zajmował kompleks koszarowy składający się z 3 zasadniczych części. Były to w dosłownym tłumaczeniu tzw. sekcje (Úsek). Sekcja A (Úsek "A") – to typowe obiekty bytowe służące do zakwaterowania kadry zawodowej i żołnierzy służby zasadniczej. Sekcja B to park park samochodowy. Sekcja C natomiast to stanowiska ogniowe, na których rozmieszczone były wyrzutnie, oraz stacje naprowadzania rakiet oraz pozostały sprzęt bojowy.

Sam proces formowania dywizjonów był dość długi, bo wymagał intensywnego szkolenia kadry i żołnierzy służby zasadniczej praktycznie “na sucho” i często w dość prowizorycznych warunkach bytowych. Później dopiero dostarczano uzbrojenie. Ostatnim krokiem było włączenie każdego dywizjonu do grafika dyżurów bojowych.

Z dniem 30.6.1961 r., a więc niecały rok po pierwszych “cięciach”, rozformowano kolejne 4 pułki:

 • 151. pułk artylerii przeciwlotniczej – Praha
 • 159. pułk artylerii przeciwlotniczej – Praha
 • 187. pułk artylerii przeciwlotniczej – Brno
 • 188. pułk artylerii przeciwlotniczej – Místek

Ważną datą dla czechosłowackich rakietowców jest 1.07.1961 r. Oficjalnie utworzono wtedy dowództwo 71. Brygady Rakietowej (71. protiletadlové raketové brigády) (JW 2516) z siedzibą w Pradze. Utworzono ją z przeznaczeniem obrony obszaru w promieniu kilkudziesięciu kilometrów wokół stolicy kraju – Pragi. Nazwę nowej jednostki można przetłumaczyć dosłownie jako “przeciwlotnicza brygada rakietowa”, jednak w dalszej części opracowania używane będzie powszechniejsze określenie – brygada rakietowa.

Choć oficjalnie dowództwo 71. Brygady Rakietowej (JW 2516) – Praha sformowano 1.07.1961 r. to już w 1959 roku, utworzono pierwsze 4 dywizjony rakietowe wyposażone w zestawy SA–75 Dźwina, oraz jeden dywizjon techniczny. Sformowano wtedy:

 • 1. dywizjon rakietowy (JW 2504) – Přestavlky
 • 2. dywizjon rakietowy (JW 6876) – Kačice
 • 3. dywizjon rakietowy (JW 2072) – Zdejcina
 • 4. dywizjon rakietowy (JW 8729) – Stará Huť
 • dywizjon techniczny (JW 5966) – Chýňava u Berouna

Te jednostki miały zapewniać obronę Pragi od strony zachodniej.

W 1960 doszły kolejne 4 dywizjony rakietowe wyposażone w zestawy SA–75 Dźwina, oraz jeden dywizjon techniczny, które miały za zadanie bronić Pragi od strony wschodniej:

 • 5. dywizjon rakietowy (JW 8853) – Buková Lhota
 • 6. dywizjon rakietowy (JW 5995) – Přehvozdí
 • 7. dywizjon rakietowy (JW 9732) – Vlkava
 • 8. dywizjon rakietowy (JW 3113) – Byšice
 • dywizjon techniczny (JW 3581) – Stará Boleslav – Hlavenec


Rozmieszczenie dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina w rejonie Pragi w latach 1961–1964.
Rys. nr 02. Rozmieszczenie dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina w rejonie Pragi w latach 1961–1964. Powiększ rysunek.

Dalsze zmiany następowały w ekspresowym tempie. Jako praktycznie zbędny w nowej strukturze zlikwidowano z dniem 15.8.1961 r. dowództwo 71. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (velitelství 71. protiletadlové dělostřelecké divize) w Pradze.

Z dniem 1.09.1961 r. dokonano reorganizacji dwóch istniejących dowództw:

 • Dowództwo 76. Brygady Artylerii Przeciwlotniczej przeformowano na Dowództwo 76. Brygady Rakietowej – Brno
 • Dowództwo 77. Brygady Artylerii Przeciwlotniczej przeformowano na Dowództwo 77. Brygady Rakietowej – Ostrava

Obie brygady podporządkowano dowództwu 2. Korpusu OP.

76. Brygada Rakietowa (JW 1852) – Brno po ukończeniu formowania składała się z 4 dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina oraz jednego dywizjonu technicznego. Były to:

 • 1. dywizjon rakietowy (JW 1121) – Rohozec
 • 2. dywizjon rakietowy (JW 6110) – Ketkovice
 • 3. dywizjon rakietowy (JW 4350) – Vranovice
 • 4. dywizjon rakietowy (JW 3855) – Kobeřice
 • dywizjon techniczny (JW 8900) – Neslovice

Zadaniem brygady była obrona rejonu miasta Brna.

77. Brygada Rakietowa (JW 4443) – Ostrava powstała 1.09.1961 roku na bazie 77. BAPlot i przeznaczona była do obrony rejonu Ostrawy. Jednostka ta najdłużej używała dział przeciwlotniczych, zapewne z racji największego oddalenia od sił NATO. Po ukończeniu procesu formowania brygadę tworzyło 5 dywizjonów rakietowych wyposażonych w zestawy SA–75 Dźwina (otrzymane od 71. Brygada Rakietowej z Pragi) oraz jeden dywizjon techniczny. Były to:

 • 1. dywizjon rakietowy (JW 3830) – Oldřišov
 • 2. dywizjon rakietowy (JW 8026) – Březová
 • 3. dywizjon rakietowy (JW 6210) – Nový Jičín
 • 4. dywizjon rakietowy (JW 5926) – Frýdek–Místek
 • 5. dywizjon rakietowy (JW 5984) – Karviná
 • dywizjon techniczny (JW 4901) – Frýdek–Místek

Ciekawostką może być fakt, że 5. dywizjon rakietowy w m. Karviná miał stanowiska ogniowe położone w odległości zaledwie ok. 200 m od granicy z Polską


Rozmieszczenie dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina w rejonie Brna i Ostrawy w okresie 1.09.1961-1.09.1962 r.
Rys. nr 03. Rozmieszczenie dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina w rejonie Brna i Ostrawy
w okresie 1.09.1961-1.09.1962 r. Powiększ rysunek.

Z dniem 1.09.1961 r. dokonana też została zmiana nomenklatury i pozostałe “przy życiu” 5 pułków (182, 161, 184, 185, 186) i 1 dywizjon (189) artylerii przeciwlotniczej (“protiletadlový dělostřelecký” ) przemianowano na dywizjony i pułki przeciwlotnicze (“protiletadlový” ).

Kolejna ważna data to 1.09.1962 r. Wtedy to rozformowano kolejne 3 jednostki artylerii wyposażone w działa przeciwlotnicze:

 • 161. pułk przeciwlotniczy – Stará Boleslav
 • 184. pułk przeciwlotniczy – Brno
 • 189. dywizjon przeciwlotniczy – Český Těšín

Natomiast:

 • dowództwo 185. pułku przeciwlotniczego – Dobřany zreorganizowano na dowództwo 185. brygady rakietowej.
 • dowództwo 186. pułku przeciwlotniczego – Pezinok zreorganizowano na dowództwo 186. pułku rakietowego.

185. Brygada Rakietowa (JW 2496) – Dobřany jako jedyna w kraju zamiast planowanych pierwotnie zestawów SA–75 Dźwina otrzymała od razu bardziej nowoczesne zestawy S–75M Wołchow. Brygadę podporządkowano dowództwu 3. Korpusu OP. W skład brygady wchodziły charakterystycznie rozmieszczone następujące dywizjony:

 • 1. dywizjon rakietowy (JW 5048) – Hora sv. Šebestiána
 • 2. dywizjon rakietowy (JW 3365) – Bochov
 • 3. dywizjon rakietowy (JW 8707) – Pernarec-Krukanice
 • 4. dywizjon rakietowy (JW 1752) – Přeštice
 • 5. dywizjon rakietowy (JW 8881) – Nové Mitrovice
 • dywizjon techniczny (JW 8192) – Hadačce u Kralovic

Dość szybko, bo 1.06.1963 r. dowództwo brygady przeniesiono z m. Dobřany do m. Kralovice. Dostarczanie uzbrojenia szło bardzo powoli (aż do 1964 roku). Dlatego też pierwszy z dywizjonów osiągnął gotowość bojową dość późno, bo dopiero 1.11.1964 r.


Rozmieszczenie dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina i S–75M Wołchow wokół Pragi i Pilzna w latach 1964–1965.
Rys. nr 04. Rozmieszczenie dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina i S–75M Wołchow wokół Pragi i Pilzna
w latach 1964–1965. Powiększ rysunek.

186. pułk rakietowy (JW 5949) – Pezinok przezbrajany był w nową technikę rakietową (zestawy SA–75 Dźwina) również bardzo powoli. Pod koniec 1963 r. wyposażony był tylko jeden dywizjon rakietowy. Jako pierwszy gotowość bojową osiągnął dywizjon techniczny, ale z braku sprzętu rakietowego w pułku był od 18.4.1963 r. czasowo w strukturze 76. Brygady Rakietowej z Brna. Po ukończeniu dostaw uzbrojenia, pułk w drugiej połowie lat 60–tych podporządkowany był dowództwu 2. Korpusu OP i składał się z 3 dywizjonów rakietowych oraz jednego dywizjonu technicznego. Były to:

 • 1. dywizjon rakietowy – Lozorno
 • 2. dywizjon rakietowy – Senec
 • 3. dywizjon rakietowy – Rohovce
 • dywizjon techniczny – Viničné

Dopiero jednak 1.09.1963 r. rozformowano ostatnią wyposażoną w działa jednostkę artylerii przeciwlotniczej OP, 182. pułk przeciwlotniczy – Most. Można powiedzieć, że wtedy skończyła się era artylerii lufowej w czechosłowackiej obronie powietrznej.


Rozmieszczenie dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina w rejonie Brna, Ostrawy i Bratysławy w latach 1963 – 1974.
Rys. nr 05. Rozmieszczenie dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina w rejonie Brna, Ostrawy i Bratysławy
w latach 1963–1974. Powiększ rysunek.

Jak widać proces formowania trwał 6 lat (1959–1964). Kolejno tworzono jednostki i budowano stanowiska bojowe dla dywizjonów rakietowych. Technika też była dostarczana do jednostek stopniowo. Była to zupełna nowość dla żołnierzy. Opanowanie obsługi wymagało wielu szkoleń i dlatego od sformowania każdego dywizjonu do włączenia go w grafik dyżurów bojowych mijało wiele miesięcy.

W efekcie tych zakrojonych na bardzo szeroką skalę przedsięwzięć reorganizacyjnych powstała pierwsza struktura 7. Armii OP, mającej w swoim składzie jednostki rakietowe. Skład na koniec 1964 roku, czyli po rozformowaniu ostatniej jednostki artylerii przeciwlotniczej wyposażonej w działa, wyglądał następująco:

3. Korpus OP (JW 8271) – Žatec:

 • 1. pułk lotnictwa myśliwskiego (JW 8514) – České Budějovice – Planá
 • 4. pułk lotnictwa myśliwskiego (JW 8021) – Pardubice
 • 11. pułk lotnictwa myśliwskiego (JW 1610) – Žatec
 • 71. Brygada Rakietowa (JW 2516) – Praha
 • 185. Brygada Rakietowa (JW 2496) – Kralovice
 • 51. batalion radiotechniczny (JW 3273) – Chomutov
 • 52. batalion radiotechniczny (JW 8060) – Dobřany
 • 53. batalion radiotechniczny (JW 1738) – České Budějovice
 • 54. batalion radiotechniczny (JW 7494) – Opatovice

2. Korpus OP (JW 7357) – Brno:

 • 3. pułk lotnictwa myśliwskiego (JW 8257) – Brno
 • 7. pułk lotnictwa myśliwskiego (JW 7349) – Piešťany
 • 8. pułk lotnictwa myśliwskiego (JW 6354) – Mošnov
 • 76. Brygada Rakietowa (JW 1852) – Brno
 • 77. Brygada Rakietowa (JW 4443) – Ostrava
 • 186. pułk rakietowy (JW 5949) – Pezinok
 • 61. batalion radiotechniczny (JW 5948) – Brno – Sokolnice
 • 62. batalion radiotechniczny (JW 5984) – Ostrava – Stará Ves
 • 63. batalion radiotechniczny (JW 5220) – Trnava
 • 64. batalion radiotechniczny (JW 6155) – Zvolen


Rozmieszczenie głównych jednostek rakietowych OP w latach 1964–69.
Rys. nr 06. Rozmieszczenie głównych jednostek rakietowych OP w latach 1964–69. Powiększ rysunek.

[ Do spisu treści]


IV. POCZĄTEK WYMIANY UZBROJENIA (1965 ROK)

Szybki postęp techniki rakietowej spowodował, że w niektórych dywizjonach rakietowych przystąpiono do wymiany zestawów SA–75 Dźwina na nowocześniejsze zestawy S–75M Wołchow.

W 1965 roku przezbrojono 4 dywizjony należące do stacjonującej w rejonie Pragi 71. Brygady Rakietowej:

 • 1. dywizjon rakietowy (JW 2504) – Přestavlky
 • 2. dywizjon rakietowy (JW 6876) – Kačice
 • 3. dywizjon rakietowy (JW 2072) – Zdejcina
 • 4. dywizjon rakietowy (JW 8729) – Stará Huť

Wycofany sprzęt (SA–75) przekazany został do rozmieszczonej w okolicach Brna 77. Brygady Rakietowej.


Dywizjony rakietowe w rejonie Pragi w latach 1965–1971 po częściowej wymianie uzbrojenia w roku 1965.
Rys. nr 07. Dywizjony rakietowe w rejonie Pragi w latach 1965–1971 po częściowej wymianie uzbrojenia
w roku 1965. Powiększ rysunek.

[ Do spisu treści]


V. ZMIANY ORGANIZACYJNE (1969 ROK)

Rok 1969 przyniósł dość poważne zmiany w wojskach OP, choć tak naprawdę w wojskach rakietowych dotyczyły one wyłącznie nazewnictwa jednostek. Było to zapewne podyktowane chęcią lepszego dopasowania nazw do realnie utworzonych struktur, dlatego zredukowano etaty na jeden szczebel niższy. Z dniem 1.09.1969 r. w strukturze 7. Armii OP w miejsce dwóch istniejących Korpusów (sbor PVOS) pojawiły się Dywizje (divize PVOS). I tak:

 • 3. Korpus OP (Žatec) przeformowano na 3. Dywizję OP (JW 8271)
 • 2. Korpus OP (Brno) przeformowano na 2. Dywizję OP (JW 7357)

Podobnie etaty 71, 185, 76 i 77. Brygady Rakietowe zamieniono na niższe etaty pułku rakietowego.

W strukturze OP pojawiła się też jednostka szkolna. 1.09.1969 roku sformowano 2. szkolny dywizjon rakietowy (JW 5336) w m. Pezinok. Był podporządkowany bezpośrednio Dowództwu 7. Armii OP.

Od 1.9.1969 w strukturze 7. Armii OP funkcjonowały następujące jednostki rakietowe:

W ramach 3. Dywizji OP (JW 8271) – Žatec:

 • 71. Brygada Rakietowa (JW 2516) – Praha
 • 185. pułk rakietowy (JW 2496) – Kralovice

W ramach 2. Dywizji OP (JW 7357) – Brno:

 • 76. pułk rakietowy (JW 1852) – Brno
 • 77. pułk rakietowy (JW 4443) – Ostrava
 • 186. pułk rakietowy (JW 5949) – Pezinok

Taka struktura utrzymała się do 1.09.1978 r.


Rozmieszczenie głównych jednostek rakietowych OP w okresie 1.09.1969 – 1.09.1978 r.
Rys. nr 08. Rozmieszczenie głównych jednostek rakietowych OP w okresie 1.09.1969 – 1.09.1978 r. Powiększ rysunek.

[ Do spisu treści]


VI. DALSZA WYMIANA UZBROJENIA (LATA 70-TE)

Lata 70–te to głównie kontynuacja wymiany uzbrojenia rakietowego. Stare zestawy zastępowano nowszymi, lepiej spełniającymi wymagania pola walki.

W roku 1971 zestawy SA–75 Dźwina zastąpiono zestawami S–75M Wołchow w 4 pozostałych dywizjonach praskiej 71. Brygady Rakietowej. Nowy sprzęt otrzymały:

 • 5. dywizjon rakietowy (JW 8853) – Buková Lhota
 • 6. dywizjon rakietowy (JW 5995) – Přehvozdí
 • 7. dywizjon rakietowy (JW 9732) – Vlkava
 • 8. dywizjon rakietowy (JW 3113) – Byšice


Dywizjony rakietowe w rejonie Pragi w latach 1971–1978 po ukończeniu wymiany uzbrojenia w roku 1971.
Rys. nr 09. Dywizjony rakietowe w rejonie Pragi w latach 1971–1978 po ukończeniu wymiany uzbrojenia
w roku 1971. Powiększ rysunek.

W 1974 roku doszło do jedynego przypadku przedyslokowania bojowej jednostki rakietowej na terenie Czechosłowacji. Do 1974 roku 186. pułk rakietowy z rejonu Bratysławy (dowództwo w m. Pezinok) miał w swoim składzie tylko 3 dywizjony rakietowe i 1 techniczny, natomiast 77. pułk rakietowy z Ostrawy miał aż 5 dywizjonów rakietowych i 1 techniczny. Taki stan powodował, że dwa pułki miały zasadniczo różne możliwości bojowe. We wrześniu 1974 roku 5. dywizjon rakietowy (Karviná) wyposażony w zestawy SA–75 wyłączono ze składu 77. pułku i przeniesiono do m. Kalinkovo koło Bratysławy. Włączony został przy tym w skład 186. pułku rakietowego, ale już jako 4. dywizjon rakietowy. Dzięki tej reorganizacji oba pułki miały odtąd identyczny skład (4 dywizjony rakietowe i 1 techniczny).

Kompleks koszarowy i stanowiska bojowe w m. Karviná nie pozostały jednak puste. W tym samym czasie przeniesiono tam 2. szkolny dywizjon rakietowy (JW 5336) stacjonujący wcześniej w m. Pezinok.


Rozmieszczenie dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina w rejonie Brna, Ostrawy i Bratysławy w latach 1974 – 1978 (po zmianach dyslokacyjnych).
Rys. nr 10. Rozmieszczenie dywizjonów rakietowych SA–75 Dźwina w rejonie Brna, Ostrawy i Bratysławy
w latach 1974–1978 (po zmianach dyslokacyjnych). Powiększ rysunek.

Rok 1975 przyniósł kolejne zmiany, ale nie dotknęły one zbytnio jednostek rakietowych. Z dniem 1.09.1975 roku 2. szkolny dywizjon rakietowy (JW 5336) przeformowano w Ośrodek Szkolenia OP z zachowaniem dotychczasowego numeru JW. Ośrodek istniał aż do 1993 roku.

Koniec roku przyniósł też zmiany na wyższym szczeblu. W dniu 31.12.1975 r. rozformowano Dowództwo 7. Armii OP, a już od 1.01.1976 r. rozpoczęło funkcjonowanie Dowództwo OP (Velitelství PVOS), które podlegało Dowództwu Lotnictwa i OP (Velitelství letectva a PVOS).

W 1977 roku rozpoczęto wprowadzanie nowego typu uzbrojenia – zestawów rakietowych bliskiego zasięgu S–125 Newa. Nowy sprzęt jako pierwszy otrzymał 186. pułk rakietowy rozmieszczony w rejonie Bratysławy. W jego strukturze sformowano 4 nowe dywizjony wyposażone w zupełnie nowe zestawy S–125 Newa. Były to:

 • 5. dywizjon rakietowy – Stupava
 • 6. dywizjon rakietowy – Dunajská Kobyla
 • 7. dywizjon rakietowy – Rusovce
 • 8. dywizjon rakietowy – Most na Ostrove

Według niektórych źródeł pierwsze dwa dywizjony (5. i 6.) powstały w 1977 r., a dopiero w następnym roku pozostałe dwa (7. i 8.).

Kolejną jednostką, która otrzymała nowy sprzęt był 76. pułk rakietowy z Brna. W jego strukturze także sformowano 4 nowe dywizjony wyposażone w zestawy S–125 Newa. Były to:

 • 5. dywizjon rakietowy (JW 8440) – Brno-Líšeň
 • 6. dywizjon rakietowy (JW 8265) – Sokolnice
 • 7. dywizjon rakietowy (JW 7820) – Ořechov
 • 8. dywizjon rakietowy (JW 7285) – Omice

Największą liczbę nowych dywizjonów wyposażonych w zestawy S–125 Newa sformowano jednak w 71. Brygady Rakietowej rozlokowanych wokół Pragi. W jej strukturze pojawiło się aż 8 następujących dywizjonów:

 • 9. dywizjon rakietowy (JW 6251) – Miškovice
 • 10. dywizjon rakietowy (JW 6370) – Jeneč
 • 11. dywizjon rakietowy (JW 3910) – Točná
 • 12. dywizjon rakietowy (JW 7053) – Velké Přílepy
 • 13. dywizjon rakietowy (JW 2989) – Přelíc
 • 14. dywizjon rakietowy (JW 3010) – Bratronice
 • 15. dywizjon rakietowy (JW 6216) – Mořina
 • 16. dywizjon rakietowy (JW 7239) – Mníšek

Po dodaniu nowych jednostek wyposażonych w zestawy S–125 Newa zwiększyły się znacznie możliwości zwalczania środków napadu powietrznego potencjalnego przeciwnika.


Dywizjony rakietowe w rejonie Pragi po wprowadzeniu zestawów S–125 Newa w roku 1978.
Rys. nr 11. Dywizjony rakietowe w rejonie Pragi po wprowadzeniu zestawów S–125 Newa w roku 1978. Powiększ rysunek.
 


Dywizjony rakietowe w rejonie Brna, Ostrawy i Bratysławy po wprowadzeniu S–125 Newa w roku 1978.
Rys. nr 12. Dywizjony rakietowe w rejonie Brna, Ostrawy i Bratysławy po wprowadzeniu
S–125 Newa w roku 1978. Powiększ rysunek.

[ Do spisu treści]


VII. KOLEJNA ZMIANA ETATÓW

Z dniem 1.09.1978 r. dokonano kolejnej zmiany etatów. Tym razem odbyło się to niejako w drugą stronę, bo etaty niektórych pułków zmieniono na etaty brygad. Dotyczyło to dwóch pułków należących do 2. Dywizji OP, w których sformowano nowe dywizjony wyposażone w zestawy S–125 Newa. W efekcie tych zmian w strukturze 2. Korpusu OP:

 • 76. pułk rakietowy przeformowano na 76. Brygadę Rakietową (JW 1852) – Brno
 • 186. pułk rakietowy przeformowano na 186. Brygadę Rakietową (JW 5949) – Pezinok

Po tej zmianie od 1.9.1978 r. struktura jednostek rakietowych OP, aż do końca istnienia Układu Warszawskiego, przedstawiała się następująco:

W ramach 3. Dywizji OP (JW 8271) – Žatec funkcjonowały:

 • 71. Brygada Rakietowa (JW 2516) – Praha
 • 185. pułk rakietowy (JW 2496) – Kralovice

W ramach 2. Dywizji OP (JW 7357) – Brno funkcjonowały:

 • 76. Brygada Rakietowa (JW 1852) – Brno
 • 77. pułk rakietowy (JW 4443) – Ostrava
 • 186. Brygada Rakietowa (JW 5949) – Pezinok


Rozmieszczenie głównych jednostek rakietowych OP w okresie 1.09.1978 – 1992.
Rys. nr 13. Rozmieszczenie głównych jednostek rakietowych OP w okresie 1.09.1978 – 1992. Powiększ rysunek.

[ Do spisu treści]


VIII. NOWY SPRZĘT I PIERWSZE REDUKCJE (LATA 80–TE)

Lata 80-te to dalsza wymiana przestarzałego sprzętu i wprowadzanie kolejnych typów przeciwlotniczego uzbrojenia rakietowego. Choć tempo zmian nie było już tak imponujące jak w latach 70–tych, to jakościowy skok był bardzo duży.

W latach 1984–1985 wymieniono zestawy SA–75 Dźwina na zestawy S–75M Wołchow w czterech dywizjonach. Były to dwa dywizjony z 186. Brygady Rakietowej z rejonu Bratysławy:

 • 1. dywizjon rakietowy – Lozorno
 • 4. dywizjon rakietowy – Kalinkovo

oraz dwa dywizjony z brneńskiej 76. Brygady Rakietowej:

 • 2. dywizjon rakietowy (JW 6110) – Ketkovice
 • 3. dywizjon rakietowy (JW 4350) – Vranovice

W maju 1985 roku dowództwo 71. Brygady Rakietowej (JW 2516) przeniesiono z Pragi do m. Drnov.

W połowie 1985 roku skład wojsk rakietowych OP był następujący:

 

3. Dywizja OP (JW 8271) – Žatec w składzie:

   71. Brygada Rakietowa (JW 2516) – Drnov:

Dywizjony wyposażone w zestawy S–75M Wołchow:

 • 1. dywizjon rakietowy (JW 2504) – Přestavlky
 • 2. dywizjon rakietowy (JW 6876) – Kačice
 • 3. dywizjon rakietowy (JW 2072) – Zdejcina
 • 4. dywizjon rakietowy (JW 8729) – Stará Huť
 • dywizjon techniczny (JW 5966) – Chýňava u Berouna
 • 5. dywizjon rakietowy (JW 8853) – Buková Lhota
 • 6. dywizjon rakietowy (JW 5995) – Přehvozdí
 • 7. dywizjon rakietowy (JW 9732) – Vlkava
 • 8. dywizjon rakietowy (JW 3113) – Byšice
 • dywizjon techniczny (JW 3581) – Stará Boleslav - Hlavenec

Dywizjony wyposażone w zestawy S–125 Newa:

 • 9. dywizjon rakietowy (JW 6251) – Miškovice
 • 10. dywizjon rakietowy (JW 6370) – Jeneč
 • 11. dywizjon rakietowy (JW 3910) – Točná
 • 12. dywizjon rakietowy (JW 7053) – Velké Přílepy
 • 13. dywizjon rakietowy (JW 2989) – Přelíc
 • 14. dywizjon rakietowy (JW 3010) – Bratronice
 • 15. dywizjon rakietowy (JW 6216) – Mořina
 • 16. dywizjon rakietowy (JW 7239) – Mníšek

   185. pułk rakietowy (JW 2496) – Kralovice:

Dywizjony wyposażone w zestawy S–75M Wołchow:

 • 1. dywizjon rakietowy (JW 5048) – Hora sv. Šebestiána
 • 2. dywizjon rakietowy (JW 3365) – Bochov
 • 3. dywizjon rakietowy (JW 8707) – Pernarec-Krukanice
 • 4. dywizjon rakietowy (JW 1752) – Přeštice
 • 5. dywizjon rakietowy (JW 8881) – Nové Mitrovice
 • dywizjon techniczny (JW 8192) – Hadačce u Kralovic

 

2. Dywizja OP (JW 7357) – Brno w składzie:

   76. Brygada Rakietowa (JW 1852) – Brno:

Dywizjony wyposażone w zestawy SA–75 Dźwina i S–75M Wołchow:

 • 1. dywizjon rakietowy (JW 1121) – Rohozec
 • 2. dywizjon rakietowy (JW 6110) – Ketkovice
 • 3. dywizjon rakietowy (JW 4350) – Vranovice
 • 4. dywizjon rakietowy (JW 3855) – Kobeřice
 • dywizjon techniczny (JW 8900) – Neslovice

Dywizjony wyposażone w zestawy S–125 Newa:

 • 5. dywizjon rakietowy (JW 8440) – Brno-Líšeň
 • 6. dywizjon rakietowy (JW 8265) – Sokolnice
 • 7. dywizjon rakietowy (JW 7820) – Ořechov
 • 8. dywizjon rakietowy (JW 7285) – Omice

   77. pułk rakietowy (JW 4443) – Ostrava:

Dywizjony wyposażone w zestawy SA–75 Dźwina:

 • 1. dywizjon rakietowy (JW 3830) – Oldřišov
 • 2. dywizjon rakietowy (JW 8026) – Březová
 • 3. dywizjon rakietowy (JW 6210) – Nový Jičín
 • 4. dywizjon rakietowy (JW 5926) – Frýdek–Místek
 • dywizjon techniczny (JW 4901) – Frýdek-Místek

   186. Brygada Rakietowa (JW 5949) – Pezinok:

Dywizjony wyposażone w zestawy SA–75 Dźwina i S–75M Wołchow:

 • 1. dywizjon rakietowy – Lozorno
 • 2. dywizjon rakietowy – Senec
 • 3. dywizjon rakietowy – Rohovce
 • 4. dywizjon rakietowy (JW 5984) – Kalinkovo
 • dywizjon techniczny – Viničné

Dywizjony wyposażone w zestawy S–125 Newa:

 • 5. dywizjon rakietowy – Stupava
 • 6. dywizjon rakietowy – Dunajská Kobyla
 • 7. dywizjon rakietowy – Rusovce
 • 8. dywizjon rakietowy – Most na Ostrove

Praktycznie do 1985 roku czechosłowacka OP wyłącznie formowała nowe dywizjony rakietowe. Następne lata to zarówno formowanie nowych, jak i stopniowe rozformowywanie niektórych już istniejących.

Już w 1985 r. jako pierwszy rozformowano 1. dywizjon rakietowy (JW 5048) – Hora sv. Šebestiána, ze składu 185. pułku rakietowego. Ten rok to także kolejna istotna data w historii czechosłowackich wojsk rakietowych OP. Wiąże się ona bowiem z wprowadzeniem nowej techniki bojowej – zestawów dalekiego zasięgu S–200 Wega. W 1985 roku powstała w m. Dobříš wyposażona w zestawy S–200 Wega grupa dywizjonów (JW 5180) w składzie trzech dywizjonów rakietowych (17., 18., i 19.) oraz jednego dywizjonu technicznego. Grupa weszła w podporządkowanie 71. Brygady Rakietowej z Pragi.

W 1988 roku rozformowano wyposażony w zestawy SA–75 1. dywizjon rakietowy (JW 1121) – Rohozec z brneńskiej 76. Brygady Rakietowej.

W drugiej połowie lat 80–tych dwa dywizjony ostrawskiego 77. pułku rakietowego przezbrojono z SA–75 na S–75M Wołchow. Były to:

 • 1. dywizjon rakietowy (JW 3830) – Oldřišov
 • 2. dywizjon rakietowy (JW 8026) – Březová

W 1989 roku (oficjalnie 1.04.1989) powstała w m. Rosice wyposażona w zestawy S–200 grupa dywizjonów (JW 7300) w składzie dwóch dywizjonów rakietowych (9. i 10.) oraz jednego dywizjonu technicznego. Grupa weszła w podporządkowanie 76. Brygady Rakietowej z Brna.

W pierwszej połowie 1989 roku rozformowano 8. dywizjon rakietowy (JW 3113) – Byšice ze składu praskiej 71. Brygady Rakietowej.

W 1989 roku rozformowano wyposażony w zestawy SA–75 4. dywizjon rakietowy (JW 3855) – Kobeřice z brneńskiej 76. Brygady Rakietowej. Na przełomie lat 1989/90 rozformowano także 2. dywizjon rakietowy (JW 3365) – Bochov ze składu 185. pułku rakietowego.

W roku 1990 doszło do kolejnych zmian w ostrawskim 77. pułku rakietowym. Jego 3. dywizjon rakietowy (JW 6210) – Nový Jičín przezbrojono na S–75M. Prawdopodobnie otrzymał on zestawy po rozformowanym 2. dywizjonie rakietowym – Kačice. Rozformowano także 4. dywizjon rakietowy (JW 5926) – Frýdek-Místek.

W tym samym roku rozpoczęto też wprowadzanie ostatniego rodzaju uzbrojenia rakietowego, najnowocześniejszych zestawów S–300PMU. Był to przysłowiowy ostatni krzyk mody. Jego wprowadzanie przypadło jednak też na ostatnie lata istnienia Układu Warszawskiego.

W ramach przedsięwzięć organizacyjnych rozformowany został 2. dywizjon rakietowy (JW 6876) – Kačice, a w jego miejsce powstał 20. dywizjon rakietowy do którego wprowadzano nowe zestawy S–300PMU. Te samobieżne wyrzutnie były rozmieszczone na stanowiskach po zdemontowanych zestawach S–75M. Według niektórych źródeł, nie było to docelowe miejsce dyslokacji. Podobno budowano nowe stanowiska w miejscu 3. dywizjonu rakietowy (JW 2072) – Zdejcina. Prawdopodobnie więc także i 3. dywizjon rakietowy był już wtedy rozformowany.


Rozmieszczenie dywizjonów S–200 Wega i S–300PMU w 1992 roku.
Rys. nr 14. Rozmieszczenie dywizjonów S–200 Wega i S–300PMU w 1992 roku. Powiększ rysunek.

Ostateczna struktura Dywizji OP uwzględniająca liczne zmiany organizacyjne i dyslokacyjne, także w jednostkach lotnictwa myśliwskiego i radiotechnicznych przedstawia poniższe zestawienie.

3. Dywizja OP (JW 8271) – Žatec:

 • 1. pułk lotnictwa myśliwskiego (JW 8514) – Č. Budějovice
 • 11. pułk lotnictwa myśliwskiego (JW 1610) – Žatec
 • 71. Brygada Rakietowa (JW 2516) – Praha
 • 185. pułk rakietowy (JW 2496) – Kralovice
 • 3. Brygada Radiotechniczna (JW 4341) – Chomutov, w składzie:
  • 51. batalion radiotechniczny (JW 3273) – Lažany
  • 52. batalion radiotechniczny (JW 8060) – Stod
  • 53. batalion radiotechniczny (JW 1738) – Třebotovice
  • 54. batalion radiotechniczny (JW 7494) – Nepolisy
  • 55. batalion radiotechniczny (JW 3633) – Kříženec
  • 56. batalion radiotechniczny (JW 4806) – Drnov

2. Dywizja OP (JW 7357) – Brno:

 • 8. pułk lotnictwa myśliwskiego (JW 6354) – Brno
 • 76. Brygada Rakietowa (JW 1852) – Brno
 • 77. pułk rakietowy (JW 4443) – Ostrava
 • 186. Brygada Rakietowa (JW 5949) – Pezinok
 • 2. Brygada Radiotechniczna (JW 4074) – Brno, w składzie:
  • 61. batalion radiotechniczny (JW 5948) – Brno – Sokolnice
  • 62. batalion radiotechniczny (JW 5984) – Ostrava Stará Ves
  • 63. batalion radiotechniczny (JW 5220) – Hlohovec
  • 64. batalion radiotechniczny (JW 6155) – Zvolen
  • 65. batalion radiotechniczny (JW 5349) – Mierovo

1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Wtedy to podzielone zostały także i siły zbrojne, w tym i wojska rakietowe OP. Najstarsze systemy S–75M Wołchow i nieliczne już SA–75 Dźwina wycofano, pozostawiając sytemy S–125 Newa i S–200 Wega. Najnowsze systemy S–300PMU przypadły w udziale Słowacji i zostały rozmieszczone w rejonie miasta Nitra.

[ Do spisu treści]